Rapporteringskrav för industriell radiografering

Du som bedriver verksamhet med öppen eller sluten industriell radiografering ska årligen rapportera in alla händelser och upptäckta förhållanden som kan ha betydelse ur strålskyddssynpunkt. Rapporteringen för föregående års händelser ska göras till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31 januari varje år.

Vid industriell radiografering används ofta strålkällor som potentiellt kan ge höga stråldoser. Verksamheter som bedriver industriell radiografering ska, i enlighet med 2 kap. 3 § i Strålsäkerhetensmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:6 ) om industriell radiografering, årligen rapportera in händelser av betydelse ur strålskyddssynpunkt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Syftet med kravet på rapporteringen är att hjälpa dig att kartlägga och analysera nya och återkommande händelser i din verksamhet. De inrapporterade händelserna kan även vara av intresse för andra verksamheter med industriell radiografering, som lärande exempel och för att förebygga oplanerade händelser.

Exempel på händelser som ska rapporteras

Exempel på händelser och upptäckta förhållanden som är av betydelse från strålskyddssynpunkt och som kan ingå i den årliga rapporten är:

  • Avvikelser som skulle kunna ha lett till förhöjda stråldoser
  • Obehörigt tillträde till kontrollerat område
  • Felaktig användning av strålkälla, mätinstrument, varningssignaler, skyltar eller dylikt
  • Förhöjda stråldoser
  • Underlåtenhet att följa dokumenterade rutiner
  • Fel på utrustning som kan påverka strålskyddet
  • Upptäckta fel vid varmkörning
  • Mekanisk påverkan eller liknande som skadar strålskärmning, filtrering eller strålkällan

När och hur ska jag rapportera?

Din rapport ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten tillhanda senast den 31 januari varje år. Du skickar in rapporten via e-post till myndighetens registratur. Ange ”Årlig rapport av händelser inom industriell radiografering” i ämnesraden.

Vad ska den årliga rapporten innehålla?

I din årliga rapport ska du beskriva och analysera alla händelser och upptäckta förhållanden i din verksamhet som har betydelse ur strålskyddssynpunkt. Du ska även redovisa de åtgärder som har vidtagits med anledning av händelserna.

Vad ska jag rapportera genast?

Vid industriell radiografering kan allvarliga händelser inträffa. Det kan vara händelser som kräver akuta åtgärder eller förhållanden som kan behöva utvärderas under en längre tid för att kunna identifieras och åtgärdas. Detta är bakgrunden till att viss rapportering ska ske snarast medan annan information kan sammanställas årligen i en rapport som omfattar alla händelser av betydelse ur strålskyddssynpunkt. Om det finns misstanke om att en dosgräns har överskridits ska verksamhetsutövaren omgående rapportera detta till myndigheten.

Oplanerad händelse i verksamheter med joniserande strålning

Har du frågor?

Kontakta enheten för yrkesverksamhet via e-post.