Kontroll av HASS

Du som har tillstånd för en sluten strålkälla med hög aktivitet, så kallad High Activity Sealed Source (HASS), måste regelbundet kontrollera att din HASS finns kvar och att dess behållare och märkning är intakt. Endast behörig personal får installera, flytta och reparera din HASS. Om det sker några förändringar i verksamheten måste du särskilt se till att din HASS inte glöms bort eller hamnar på avvägar. Du ska också anmäla om det skett något oplanerat med din HASS som kan ha betydelse för strålsäkerheten.

Det är ditt ansvar att

  • noga kontrollera din HASS och se till att dess behållare är i gott skick
  • noga kontrollera att dina arbetstagare arbetar strålsäkert
  • genast rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten om det inträffar en oplanerad händelse, ett missöde eller tillbud som kan ha betydelse för strålsäkerheten
  • se till att endast behöriga arbetstagare installerar, flyttar reparerar, eller byter ut din HASS när det radioaktiva ämnet minskat (för det sistnämnda krävs särskilt tillstånd att utföra arbetet)  
  • särskilt se till att din HASS inte glöms bort eller hamnar i orätta händer om du slutar använda den eller om din verksamhet går i konkurs eller läggs ner (gäller även vid företagsombildningar och transport över gränserna).

Identifikationsnummer och fotodokument

När en HASS tillverkas eller förs in i EU får den ett identifikationsnummer. Numret gör det möjligt för strålsäkerhetsmyndigheterna i Europa att följa alla HASS. Varje typ av HASS och dess behållare ska dessutom vara fotografiskt dokumenterad. Dessa fotografier ska följa med till den nya ägaren om en HASS överlåts. Om en HASS har tillverkats i ett land utanför EU ska den som importerar denna HASS till Sverige se till att det finns fotografier på den.

Avfall

Aktivitetsnivån i det radioaktiva ämne som används i HASS avtar med tiden. När din HASS är så svag att den inte längre går att använda måste den omhändertas på ett säkert sätt eftersom den i många fall fortfarande är skadlig för människor och miljö. Om inte Strålsäkerhetsmyndigheten har gett andra instruktioner ska du skicka den till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning.

I Sverige finns avfallsanläggningen Cyclife Sweden AB. Inom EU finns även andra anläggningar. För att transportera radioaktiva ämnen i Sverige krävs särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Som tillståndshavare ska du förvissa dig om att mottagaren har tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten att ta emot en HASS. Finns mottagaren i ett annat land ska du ta kontakt med motsvarande myndighet i det landet för att försäkra dig om att mottagaren har tillstånd.

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.