Hälsorisker med magnetfält

Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen, vid mycket starka magnetfält kan de påverka kroppens nervsignaler. I dag råder stor samstämmighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, som nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning.

Trots att forskning pågått i mer än 30 år går det inte att ge ett säkert svar om magnetfält kan orsaka cancer. Forskare har i flera oberoende studier observerat att en större andel barn insjuknat i barnleukemi då barnen i sin bostad varit exponerade för förhöjda magnetfältsnivåer från kraftledningar. Sambandet mellan magnetfält och barnleukemi kvarstår när man tagit hänsyn till flera andra tänkbara riskfaktorer. Världshälsoorganisationen (WHO) har därför bedömt magnetfält som möjligen cancerframkallande, vilket är den svagaste misstankegraden. Forskare har däremot inte funnit någon biologisk mekanism som kan förklara hur exponering för magnetfält skulle kunna orsaka leukemi.

Totalt drabbas cirka 80 barn om året av den aktuella typen av leukemi i Sverige. Baserat på dagens kunskapsläge skulle ungefär ett fall av barnleukemi vartannat år kunna vara orsakat av magnetfält, främst från kraftledningar. Mindre än en procent av alla barn exponeras för förhöjda magnetfält i sina bostäder.

Forskare har även studerat kopplingen mellan magnetfält och andra cancerformer men där är resultaten osäkra och inte samstämmiga. Cancer anses vara en sjukdom som orsakas av flera samverkande faktorer. Om magnetfält bidrar till uppkomsten av cancer, är risken liten jämfört med risken att få cancer av andra orsaker.

För neurologiska sjukdomar som demens och Parkinsons sjukdom är kunskapsläget oklart. För hjär- och kärlsjukdomar är forskningsläget mer klart, här är bedömningen att det är osannolikt att magnetfält skulle kunna orsaka dessa sjukdomar.

UV-strålning är cancerframkallande

Solljuset och dess UV-strålning är sedan 1992 klassat som cancerframkallande för människor av Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC).

Sedan 2009 är alla sorters UV-strålning och även användning av solarium klassat som cancerframkallande i den högsta riskkategorin (klass 1).

IARC:s cancerklassificering

  • Klass 1: Cancerframkallande för människor
  • Klass 2A: Troligen cancerframkallande för människor
  • Klass 2B: Möjligen cancerframkallande för människor
  • Klass 3: Inte möjligt att klassificera