Ersättningsrör för solarier

Ett solariums strålningsegenskaper och bruksanvisningens rekommendationer om soltider och om hur solariet ska användas är beroende av att solariet har samma sorts komponenter och UV-lysrör som det är avsett för.

Solarier som används i Sverige ska uppfylla de tekniska säkerhetskrav som finns specificerade i europeisk och svensk standard för solarier, SS EN 60 335-2-27. Det innebär bland annat att utrustningen ska vara kategorimärkt med "UV-typ(e) 3". Det måste dessutom finnas en skylt med uppgift om originalrör. Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning.

Internationell standard för märkning av solarierör

Tillverkare av solarierör kan tillverka samma rör, men med olika påstämplade namn åt olika beställare. Det finns sedan 2008 en svensk och internationell standard för märkning av solarierör med strålningsegenskaper (SS EN 61 228:2008).

Sedan februari 2011 finns en standard för tillverkare av solarierör i Europa. Standarden anger hur solarierör ska vara märkta för att vara godkända. Ett exempel på en sådan UV-kod kan var 100W-R-29/2,4

  • Siffran "100W" anger rörets elektriska effekt (100 Watt).
  • Bokstaven "R" anger att solarieröret är ett reflektorrör. Även andra bokstäver kan förekomma: "B" för bred och "N" för smal reflektionsvinkel. Bokstaven "O" används om röret inte har en reflektor.
  • Siffran "29" anger rörets totala brännskadeverksamma UV-strålstyrka. Siffran kallas X-värdet i rörets UV-kod.
  • Siffran under strecket /”2,4” kallas rörets Y-värde och är ett mått på hur mycket kortvågig biologiskt verksam UV-strålning röret ger i förhållande till långvågig strålning, det vill säga UV-strålningens fördelning. En hög siffra betyder att andelen UVB-strålning är hög.

Rör med samma UV-kod och siffervärden är utbytbara mot varandra.

Toleranser för ersättningsrör

I ett solarium kan originalrör märkta med standardens UV-kod och siffervärden också ersättas med rör märkta med andra siffervärden inom vissa intervall:

  • Ersättningsrörets brännskadeeffektiva UV-strålning, det vill säga X-värdet, ska vara mellan 75 och 100 procent av originalrörets, i detta exempel "29". Den får inte vara högre än originalrörets.
  • Ersättningsrörets andel biologiskt verksam UV-strålning, det vill säga Y-värdet, får vara mellan 85 och 115 procent av originalrörets, i detta exempel "2,4".

Tillåtna ersättningsrör för originalröret i exemplet ovan får alltså ha UV-kod med siffervärden inom följande intervall: 22-29/2,0-2,7.

Sedan oktober 2011 ska solarier tillverkas med en rörskylt som anger intervall för godtagbara ersättningsrör. och sedan den 1 januari 2015 ska solarier vara märkta med ett ekvivalenskodintervall.