Identifiering av radioaktiva strålkällor

Radioaktiva ämnen finns som gas, i flytande eller fast form som exempelvis metall eller pulver. Det går inte att avgöra med ögat om ett ämne är radioaktivt eller inte, därför kan det vara svårt att hitta radioaktiva strålkällor utan hjälp av mätutrustning eller märkningsinformation.

Många radioaktiva strålkällor är inneslutna i en tät kapsel. Kapseln kan i sin tur vara placerad i en utrustning eller transportbehållare som stoppar det mesta av strålningen, vilket innebär att strålnivån kan vara låg på utsidan trots att radioaktiviteten inuti är mycket hög.

Utrustning eller transportbehållare som innehåller radioaktiva strålkällor kan identifieras på något av följande sätt:

  • Märkning, eventuella transportbehållare och varningsskyltar.
  • Strålkällans eller utrustningens utseende.
  • Mätning med utrustning som kan mäta strålning.

Observera att märkningen kan ha försvunnit och att utseendet kan ha påverkats efter många års användning.

Ibland kan även metallskrot eller annat material som slagg eller jordmassor vara förorenade med radioaktiva ämnen. Exempel på sådant avfall är rör eller andra större metallkomponenter från processindustrier där stora volymer vatten hanterats och naturligt förekommande radioaktiva ämnen avlagrats i rören. Denna typ av radioaktivt avfall saknar ofta märkning och kan endast identifieras med mätinstrument.

Oftast är strålnivån relativt låg och några akuta åtgärder behövs oftast inte, men trots detta är det viktigt att kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stöd för upphittat radioaktivt material

För upphittat radioaktivt material finns möjlig­heter att söka stöd för omhänder­tagande hos Strål­säker­hets­myndig­heten. För att vi ska kunna bedöma vad det är för radioaktivt material är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om föremålet. Skicka gärna med fotografier som visar storleken på föremålet och även en etikett om sådan finns. Tänk på att vara aktsam när du fotograferar och låt föremålet ligga kvar i dess förpackning.

Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen har ett brett användningsområde, främst inom industri och sjukvård, men även inom kärnteknisk verksamhet, forskning och undervisning. Verksamhet med strålning regleras av ett antal lagar och förordningar. För att få ha och använda radioaktiva ämnen i Sverige krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.