Identifiering av radioaktiva strålkällor

Radioaktiva ämnen finns som gas, i flytande eller fast form som exempelvis metall eller pulver. Det går inte att avgöra med ögat om ett ämne är radioaktivt eller inte, därför kan det vara svårt att hitta radioaktiva strålkällor utan hjälp av mätutrustning eller märkningsinformation.

Många radioaktiva strålkällor är inneslutna i en tät kapsel. Kapseln kan i sin tur vara placerad i en utrustning eller transportbehållare som stoppar det mesta av strålningen, vilket innebär att strålnivån kan vara låg på utsidan trots att radioaktiviteten inuti är mycket hög.

Utrustning eller transportbehållare som innehåller radioaktiva strålkällor kan identifieras på något av följande sätt:

  • Märkning, eventuella transportbehållare och varningsskyltar.
  • Strålkällans eller utrustningens utseende.
  • Mätning med utrustning som kan mäta strålning.

Observera att märkningen kan ha försvunnit och att utseendet kan ha påverkats efter många års användning.

Ibland kan även metallskrot eller annat material som slagg eller jordmassor vara förorenade med radioaktiva ämnen. Exempel på sådant avfall är rör eller andra större metallkomponenter från processindustrier där stora volymer vatten hanterats och naturligt förekommande radioaktiva ämnen avlagrats i rören. Denna typ av radioaktivt avfall saknar ofta märkning och kan endast identifieras med mätinstrument.

Oftast är strålnivån relativt låg och några akuta åtgärder behövs oftast inte, men trots detta är det viktigt att kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.