Forskning

Forskning

Varje år finansierar Strål­säkerhets­myndig­heten forsknings­projekt, tjänster vid universitet och hög­skolor samt konsulter för cirka 80 miljoner kronor. Syftet är att stärka myndig­hetens och Sveriges kompetens på området. Strål­säkerhets­myndig­heten tar också fram före­skrifter, ställer krav på, utövar till­syn, registrerar anmälan och ger till­stånd till den som bedriver forskning med joniserande strålning.

Forskningsfinansiering

Forsknings­verksamheten ligger till grund för myndig­hetens beslut och över­väganden och möjlig­gör en effektiv och veder­häftig verk­samhet. Den forskning som finansieras ska hålla god kvalitet, vara relevant för myndig­hetens uppdrag och komma verk­samheten till nytta. Forskningen ska även spridas på ett ända­måls­enligt sätt.

Forskningsverksamhet med joniserande strålning

Du som bedriver forskning med joniserande strål­ning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Strål­säkerhets­myndigheten ställer krav på din verksamhet och kontrollerar att du följer reglerna och tar ditt ansvar.