Forskning

Ny kunskap inom strål­säkerhets­området är viktigt för myndig­hetens verk­samhet. Varje år finansierar Strål­säkerhets­myndig­heten forsknings­projekt, tjänster vid universitet och hög­skolor samt konsulter för cirka 80 miljoner kronor. Syftet är att stärka myndig­heten och Sveriges kompetens på området. Strål­säkerhets­myndig­heten tar också fram före­skrifter, ställer krav på, utövar till­syn och ger till­stånd till den som bedriver forskning med joniserande strålning.

Forskningsfinansiering

Forsknings­verksamheten ligger till grund för myndig­hetens beslut och över­väganden och möjlig­gör en effektiv och veder­häftig verk­samhet. Den forskning som finansieras ska hålla god kvalitet, vara relevant för myndig­hetens uppdrag och komma verk­samheten till nytta. Forskningen ska även spridas på ett ända­måls­enligt sätt.

Forskning med joniserande strålning

Du som bedriver forskning där det finns joniserande strål­ning behöver ansöka om till­stånd för din verk­samhet och följa fram­tagna regler som finns för god strål­säkerhet. Strål­säkerhets­myndigheten prövar din ansökan om till­stånd och kontrollerar att du som bedriver forskning med strål­ning följer reglerna och tar ditt ansvar.