Forskning

Forskning

Varje år finansierar Strål­säkerhets­myndig­heten forsknings­projekt, tjänster vid universitet och hög­skolor samt konsulter för cirka 100 miljoner kronor. Syftet är att stärka myndig­hetens och Sveriges kompetens på området. Strål­säkerhets­myndig­heten tar också fram före­skrifter, ställer krav på, utövar till­syn, registrerar anmälan och ger till­stånd till den som bedriver forskning med joniserande strålning.

Forskningsfinansiering

Forsknings­verksamheten ligger till grund för myndig­hetens beslut och över­väganden och möjlig­gör en effektiv och veder­häftig verk­samhet. Den forskning som finansieras ska hålla god kvalitet, vara relevant för myndig­hetens uppdrag och komma verk­samheten till nytta. Forskningen ska även spridas på ett ända­måls­enligt sätt.

Forskningsverksamhet med joniserande strålning

Du som bedriver forskning med joniserande strål­ning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Strål­säkerhets­myndigheten ställer krav på din verksamhet och kontrollerar att du följer reglerna och tar ditt ansvar.

Forskningsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser årligen medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden – både nationellt och internationellt – påverkar vårt behov av ny kunskap.