Forskningsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten får anslag av regeringen för att bedriva forskning. Denna forskning ska stödja myndighetens arbete för ett strålsäkert samhälle.

Ny kunskap, och därmed forskning, är viktig för Strål­säkerhets­myndig­hetens verksamhet. Forskningen ligger till grund för myndighetens beslut och överväganden och möjliggör en effektiv och vederhäftig verksamhet.

Forsknings­verksamheten är också en förutsättning för att utveckla och upprätthålla kompetensen både inom myndigheten och nationellt.

80 miljoner kronor för forskning

Varje år finansierar myndigheten forskning för drygt 80 miljoner kronor vid universitet, högskolor och på konsultbasis. Hur pengarna ska användas beskrivs i myndighetens regleringsbrev.

I 2020 års regleringsbrev står det att pengarna ska användas "för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn".

I myndighetens forskningsstrategi beskrivs syftet med att finansiera forskning.

Relevant och nyttoskapande forskning

Den forskning som finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla god kvalitet, vara relevant för myndighetens uppdrag och komma verksamheten till nytta. Den ska även spridas på ett ändamålsenligt sätt.

Forskningsresultaten publiceras i Strålsäkerhetsmyndighetens rapportserie, i vetenskapliga tidskrifter eller på annat sätt. Inriktning och prioritering av den forskning som finansieras framgår av myndighetens forskningsstrategi och forskningsplan.