Forskningsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten får anslag av regeringen för att bedriva forskning. Denna forskning ska stödja myndighetens arbete för ett strålsäkert samhälle.

Ny kunskap, och därmed forskning, är viktig för Strål­säkerhets­myndig­hetens verksamhet. Forskningen ligger till grund för myndighetens beslut och överväganden och möjliggör en effektiv och vederhäftig verksamhet.

Forsknings­verksamheten är också en förutsättning för att utveckla och upprätthålla kompetensen både inom myndigheten och nationellt.

För forskningsverksamheten har Strålsäkerhetsmyndigheten

  • en nämnd för forskningsfrågor med uppgift att ge råd vid bedömningen av den strategiska inriktningen av myndighetens forskning och utveckling
  • två vetenskapliga råd som bistår vid bedömningar av frågor som rör elektromagnetiska fält (EMF) och UV-strålning
  • forskningsseminarier där forskare, vars forskning helt eller delvis finansieras av oss, föreläser.

100 miljoner kronor för forskning

Varje år finansierar myndigheten forskning för cirka 100 miljoner kronor vid universitet, högskolor och på konsultbasis. Hur pengarna ska användas beskrivs i myndighetens regleringsbrev.

I myndighetens forskningsstrategi beskrivs syftet med att finansiera forskning.

Relevant och nyttoskapande forskning

Den forskning som finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla god kvalitet, vara relevant för myndighetens uppdrag och komma verksamheten till nytta. Den ska även spridas på ett ändamålsenligt sätt.

Forskningsresultaten publiceras i Strålsäkerhetsmyndighetens rapportserie, i vetenskapliga tidskrifter eller på annat sätt. Inriktning och prioritering av den forskning som finansieras framgår av myndighetens forskningsstrategi och forskningsplan.