Joniserande strålning inom industri och handel

Joniserande strålning har flera användningsområden inom industrin och används av både stora och små verksamhetsutövare. Företag som bedriver yrkesmässig handel med radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning har sina kunder inom många olika områden.

Joniserande strålning inom industrin

Exempel på användning av joniserande strålning inom ett flertal områden i industrin:

  • Vid kontroll av nivåer i tankar och för tjocklekskontroll vid papperstillverkning.
  • Inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor används strålning för att eliminera statisk elektricitet.
  • Vid materialkontroll av konstruktioner med höga kvalitetskrav, till exempel svetsfogar i olika miljöer. 
  • För att studera materialflöden inom processindustrin.

Sluten strålkälla i en nivåvakt

En sluten strålkälla är ett radioaktivt ämne som är inkapslat så att det inte kan spridas. Det radioaktiva ämnet avger strålning hela tiden. Nivåvakter används i processindustrin för att med hjälp av strålning kontrollera nivåer i tankar och bränslepannor.

1. Strålkälla i behållare med stängningsanordning.

2. Strålkällan ska vara korrekt märkt och skyltad, även intill öppningar som leder in i tanken, pannan eller motsvarande.

3. Detektorn visar nivån i ett mätvärde.

4. Primärstrålning är direktstrålning från strålkällan.

Joniserande strålning inom yrkesmässig handel

Olika företag arbetar med försäljning, uthyrning eller annat tillhandahållande av radioaktiva ämnen, tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller som innehåller radioaktiva ämnen samt installation och underhåll av dessa. Kunderna kan vara universitet och högskolor, forskningsföretag, sjukhus, veterinärer, industrier och serviceföretag.

Vid service- och installationsarbeten monteras skydd och delar av den tekniska anordningen ofta bort, vilket gör att kunskaper om strålning och strålskydd är extra viktiga. 

Förevisning

För förevisning av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller som innehåller radioaktiva ämnen ska det säkerställas att:

  • Personer inte utsätts för direkt bestrålning.
  • Närvarande ska informeras om att utrustningen kan avge joniserande strålning.
  • Strålnivån där någon kan upphålla sig inte överskrider 2 mikrosievert per timme.
  • Det finns ett lämpligt instrument för mätning av joniserande strålning.
  • Relevant strålskyddsinformation finns tillgänglig på plats.

Joniserande strålning

Strålning som har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också produceras på konstgjord väg med hjälp av röntgenutrustningar eller acceleratorer.