Joniserande strålning inom industri och handel

Joniserande strålning har flera användningsområden inom industrin och används av både stora och små företag. Företag som handlar med radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning har sina kunder inom många olika områden.

Joniserande strålning inom industrin

Joniserande strålning används inom ett flertal områden i industrin:

  • Vid kontroll av nivåer i tankar och för tjocklekskontroll vid papperstillverkning.
  • Inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor används strålning för att eliminera statisk elektricitet.
  • Vid materialkontroll av konstruktioner med höga kvalitetskrav, till exempel svetsfogar i olika miljöer. 
  • För att studera materialflöden inom processindustrin.

Joniserande strålning inom handeln

Olika företag arbetar med försäljning, uthyrning eller annat tillhandahållande av radioaktiva ämnen, tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller innehåller radioaktiva ämnen samt installation och underhåll av dessa. Kunderna kan vara universitet och högskolor, forskningsföretag, sjukhus, veterinärer, industrier och serviceföretag.

Handelsföretag utbildar också kunder i samband med till exempel service, installation och underhåll. Vid service- och installationsarbeten monteras skydd och delar av den tekniska anordningen ofta bort, vilket gör att kunskaper om strålning och strålskydd är extra viktiga. Förutom tillräcklig strålskyddskompetens hos dina arbetstagare behöver de även ha tillräckliga befogenheter och resurser.

Demonstration och utställning

Ett tidsbegränsat tillstånd kan utfärdas för demonstration och utställning av utrustning som kan utsända joniserande strålning. Följande krav måste dock vara uppfyllda:

  • Personer får inte utsättas för direkt bestrålning i demonstrationssyfte.
  • Den potentiella kunden och ledningen för utställningen ska informeras om att utrustningen kan avge joniserande strålning.
  • Där människor uppehåller sig får värdet 2 mikrosievert per timme inte överskridas.
  • Det ska finnas lämpligt instrument för mätning av den joniserande strålningen.
  • Företaget som utför demonstrationen ska ha information om hur man skyddar sig för strålning på plats.