Joniserande strålning inom industri och handel

Joniserande strålning har flera användningsområden inom industrin och används av både stora och små företag. Företag som handlar med strålkällor eller utrustning som avger joniserande strålning har sina kunder inom industrin men även inom andra områden.

Joniserande strålning inom industrin

Joniserande strålning används inom ett flertal områden i industrin:

  • Vid kontroll av nivåer i tankar och för tjocklekskontroll vid papperstillverkning.
  • Inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor används strålning för att eliminera statisk elektricitet.
  • Vid materialkontroll av konstruktioner med höga kvalitetskrav, till exempel svetsfogar i olika miljöer. 
  • För att studera materialflöden inom processindustrin.

Joniserande strålning inom handeln

Olika handelsföretag arbetar med försäljning, uthyrning eller annan överlåtelse samt installation och underhåll av strålkällor eller utrustning som kan avge joniserande strålning. Kunderna kan vara universitet och högskolor, forskningsföretag, sjukhus, veterinärer, industrier och serviceföretag.

Handelsföretag utbildar kunder i samband med till exempel service, installation och underhåll. Vid service- och installationsarbete monteras skydd och strålskärmar ofta bort, vilket gör att kunskaper om strålning och strålskydd är extra viktiga. Förutom tillräcklig strålskyddskompetens för dina uppgifter behöver du även ha tillräckliga befogenheter och resurser.

Rapportering

Före den sista mars varje år ska du som handlar med strålkällor inom Sverige skicka en samman­ställning till Strål­säkerhets­myndig­heten av de överlåtelser som gjordes föregående kalenderår. Se "Rutiner för rapportering av överlåtelse, införsel och utförsel av radioaktiva ämnen".

Demonstration och utställning

Ett tidsbegränsat tillstånd kan utfärdas för demonstration och utställning av utrustning som kan utsända joniserande strålning. Följande krav måste dock vara uppfyllda:

  • Personer får inte utsättas för direkt bestrålning i demonstrationssyfte.
  • Den potentiella kunden och ledningen för utställningen ska informeras om att utrustningen kan avge joniserande strålning.
  • Där människor uppehåller sig får värdet 2,5 mikrosievert per timme inte överskridas.
  • Det ska finnas lämpligt instrument för mätning av den joniserande strålningen.
  • Företaget som utför demonstrationen ska ha information om hur man skyddar sig för radioaktiv strålning på plats.