Finns det gränsvärden för elektromagnetiska fält?

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna platser. En sådan riktlinje kallas referensvärde. Referensvärdena anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Myndighetens referensvärden bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga elektromagnetiska fält. Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.

I begreppet elektromagnetiska fält ingår såväl magnetiska som elektriska fält samt radiovågor.

Det är din kommun du ska vända dig till när det gäller boendemiljön.

Här kan du läsa om olika myndigheters ansvar: 5G-teknik