En stegvis prövning

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle är första steget i en stegvis prövningsprocess. Detta innebär att processen inte är avslutad när vi lämnade vårt slutliga yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Strålsäkerhetsmyndigheten bereder ansökningar om att bygga, inneha och driva en kärnteknisk anläggning. I beredningen bedömer vi om ansökningarna uppfyller våra strålsäkerhetskrav.

Yttrande till regeringen och mark- och miljödomstolen

Efter vår granskning av SKB:s ansökan så lämnade vi först ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, i enlighet med vår roll som remissinstans i domstolens prövning enligt miljöbalken. Yttrandet till mark- och miljödomstolen lämnades den 29 juni 2016. Domstolsförhandlingarna om tillåtlighetsfrågan ägde rum hösten 2017 och mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018. Vi lämnade vårt slutliga yttrande till regeringen samma dag. I yttrandet föreslår vi för regeringen att SKB:s ansökan ska beviljas.

Domstolen, som har granskat den sökta verksamheten enligt miljöbalken, överlämnar till regeringen att avgöra om verksamheten kan anses vara tillåtlig eller inte. Om regeringen kommer fram till att verksamheten är tillåtlig kan domstolen besluta om vissa villkor för verksamheten kopplade till miljöbalken.

Vi prövar i flera steg

När regeringen och domstolen har beslutat om tillstånd fortsätter vi att pröva om den sökande uppfyller gällande krav. Det innebär att SKB behöver godkännande från myndigheten inför uppförandet av slutförvaret, inför provdrift, rutinmässig drift och inför avveckling och förslutning. Dessa steg i processen är fokuserade på uppförande och drift av slutförvarsanläggningen och inkapslingsanläggningen (Clink) som kärntekniska anläggningar. Myndighetens tillsyn över anläggningarna har stor betydelse för slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet.

SKB måste i varje steg i uppförande- och driftsfasen visa myndigheten att de antaganden som ligger till grund för tillståndet fortfarande är relevanta.

En stegvis prövning rekommenderas av FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) och är i enlighet med internationell praxis.