En stegvis prövning

Strålsäkerhetsmyndigheten bereder tillståndsansökningar enligt kärntekniklagen om att bygga, inneha och driva kärntekniska anläggningar. I beredningen bedömer vi om ansökningarna uppfyller våra strålsäkerhetskrav.

Ansökningar om att få uppföra kärntekniska anläggningar följer en parallell prövningsprocess vilket innebär att sökanden måste lämna in en ansökan enligt kärntekniklagen till Strålsäkerhetsmyndigheten och en ansökan enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen.

Strålsäkerhetsmyndigheten är beredande myndighet för ansökningar enligt kärntekniklagen och Mark- och miljödomstolen för ansökningar enligt miljöbalken. I slutändan är det regeringen som beslutar om tillstånd respektive tillåtlighet enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen yttrat sig om ansökningarna.

Prövningen enligt kärntekniklagen – en stegvis process

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle är första steget i en stegvis prövningsprocess. Detta innebär att prövningen inte avslutades när vi lämnade vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018, i vilket vi tillstyrkte SKB:s tillståndsansökan.

Från uppförande till rutinmässig drift

Den 27 januari 2022 beviljade regeringen SKB tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Beslutet innehåller villkor om att Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra en fortsatt stegvis prövning av anläggningen.

För att anläggningen ska kunna tas i drift behöver SKB godkännande från oss inför

  • uppförande,
  • provdrift, och
  • rutinmässig drift av slutförvaret.

SKB måste i varje steg i uppförande- och driftsfasen visa oss att de antaganden som ligger till grund för tillståndet fortfarande är relevanta.

Till sist är det regeringen som, enligt kärntekniklagen, måste ge sitt godkännande till den slutliga förslutningen av slutförvaret.

En stegvis prövning rekommenderas av FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) och är i enlighet med internationell praxis.

Löpande tillsyn

Efter att anläggningen tagits i drift bedriver myndigheten tillsyn mot den. Det innebär att vi bland annat granskar tillståndshavarens återkommande helhetsbedömningar av strålsäkerheten och kontrollerar om gällande krav uppfylls.