Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), som ligger i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, förvaras avfall med låg eller medelhög radioaktivitet. Avfallet kommer från kärnkraftverk, industri, sjukvård och forskning.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) ligger cirka 60 meter under havsbotten. Där förvaras låg- och medelaktivt avfall i bergrum. Anläggningen, som började drivas 1988, ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

  • Lagringskapaciteten är 63 000 kubikmeter, fördelade på fyra bergrum och en silo.
  • SFR tar varje år emot ungefär 1 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall.

Efter några hundra år är det mesta av radioaktiviteten i avfallet borta. SKB måste dock kunna visa att förvaret har en hög säkerhet under 10 000-tals år framöver. Så lång tid krävs för att avfallets radioaktivitet ska avta.

Utbyggnad av SFR

SFR behöver byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk. Den utbyggda anläggningen behöver förmodligen ha en total kapacitet på cirka 200 000 kubikmeter.

I december 2014 lämnade SKB in en ansökan om utbyggnad av SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vi granskar ansökan enligt kärntekniklagen och planerar att lämna vårt yttrande till regeringen under 2019.

När vi och mark- och miljödomstolen, som granskar ansökan enligt miljöbalken, har lämnat våra yttranden till regeringen så är det regeringen som fattar beslut om tillstånd respektive tillåtlighet ska medges eller inte.

Som remissinstans till mark- och miljödomstolen har vi granskat ansökan enligt miljöbalken. Den 17 januari lämnade vi vårt yttrande till domstolen i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökan.