Ordlista kärnkraft: M-P

Vad betyder millimansievert? Vad står NEA för? Vad är Människa-Teknik-Organisation? Och vad är en PSA?

Medelaktivt avfall

Avfall som inte är lika radioaktivt som använt kärnbränsle och som inte behöver kylas vid hantering. Avfallet måste dock avskärmas vid hantering och förvaras avskilt från omgivningen i flera hundra år till dess att de radioaktiva ämnena har klingat av.

Mikrosievert

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Ett viktigt underlag för många verksamheter som påverkar miljön. Inom kärnkraftsindustrin måste Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ta fram en MKB innan de kan börja bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera vilka effekter slutförvaret kan få på människors hälsa och på miljön.

Millimansievert

Millimansievert är enheten för stråldosen till ett kollektiv, det vill säga en grupp individer.

Millisievert

Moderator

En moderator är ett ämne som bromsar hastigheten hos de neutroner som frigörs när kärnbränsle klyvs för att på det sättet lättare klyva atomerna. I de svenska kärnkraftverken är det lättvatten, det vill säga vanligt vatten (H2O) som fungerar som moderator. Andra ämnen som kan användas som moderator i ett kärnkraftverk är till exempel tungt vatten eller grafit.

Modernisering (säkerhetsmodernisering)

De svenska kärnkraftverken har moderniserats sedan slutet av 1980-talet. Skälen till att kärnkraftverken moderniseras är flera, bland annat skärpta krav på säkerheten. Om ett kärnkraftverk vill höja den termiska effekten (effekthöjning) är en modernisering oftast en av förutsättningarna för att tillståndshavaren ska få tillstånd att genomföra effekthöjningen.

MOX-bränsle (blandoxidbränsle)

MOX-bränsle är ett annat ord för blandoxidbränsle, ett kärnbränsle som vanligtvis består av en blandning av uran- och plutoniumoxider. MOX står för Mixed Oxide.

Människa-Teknik-Organisation (MTO)

Ett samlingsbegrepp för frågor som handlar om samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. I Strålsäkerhetsmyndighetens arbete ingår att bedriva tillsyn ur ett MTO-perspektiv. Då ligger fokus på ledning och styrning samt på att följa upp att medarbetarna på en kärnteknisk anläggning har rätt förutsättningar att arbeta säkert och att det finns ett aktivt arbete kring säkerhetskultur. 

NEA (Nuclear Energy Agency)

Internationell kärnenergibyrå som arbetar med frågor inom hela kärnteknikområdet. NEA tillhör den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Sverige är medlem i NEA, liksom de flesta övriga västeuropeiska länder samt USA, Kanada och Japan.

Normaldrift

När en kärnteknisk anläggning drivs under planerade förhållanden.

Nuklid

Se Radionuklid.

Oskarshamns Kraftgrupp AB (OKG)

Äger och driver kärnkraftverket i Oskarshamn.

Plym

Det moln av radioaktiva ämnen som sprids i luften vid ett utsläpp.

Preliminär säkerhetsredovisning (PSAR)

Innan en kärnteknisk anläggning får uppföras och innan större ombyggnader eller större ändringar av en befintlig anläggning genomförs, ska en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR) baserad på anläggningens planerade konstruktion sammanställas och anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Innan provdrift av anläggningen får påbörjas, ska säkerhetsredovisningen förnyas så att den avspeglar anläggningen som den är byggd. Innan anläggningen därefter får tas i rutinmässig drift, ska den förnyade säkerhetsredovisningen kompletteras med beaktande av erfarenheter från provdriften. Kraven regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar.

Primärsystem

Reaktorhärd, reaktortank och anslutande kylkretsar.

PSA

Förkortning för probabilistisk säkerhetsanalys. En sannolikhetsbaserad metod för att analysera säkerheten på en kärnteknisk anläggning.

PWR

Engelsk förkortning för pressurized-water reactor (tryckvattenreaktor).