Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av ansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten har avslutat granskningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om ett system att få slutförvara använt kärnbränsle. Den 23 januari 2018 lämnade myndigheten, i egenskap av beredande myndighet, sitt yttrande till regeringen, i vilket SKB:s slut­förvars­ansökningar tillstyrks.

Utgångspunkten för myndighetens bedömningar i yttrandet till regeringen är de granskningar som vi har gjort för att bedöma om den föreslagna verksamheten uppfyller våra strålsäkerhetskrav. Slutförvaret får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen.

De lagar och bestämmelser som styrt vår granskning är

  • kärntekniklagen
  • strålskyddslagen
  • miljöbalken (de delar av miljöbalken som ska tillämpas vid prövning av tillstånd enligt kärntekniklagen).

Tvärvetenskaplig granskning

Ett tvärvetenskapligt expertteam på cirka 80 personer har granskat om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle uppfyller strålsäkerhetskraven. Till vår hjälp har vi haft nationella och internationella experter.

Vår granskning har bestått i att bedöma om SKB tillräckligt väl

  • motiverat valet av Forsmark i Östhammar kommun som plats för slutförvaret
  • motiverat metoden för slutförvaret och förklarat varför KBS-3-metoden är att föredra framför andra metoder
  • visat att de har förutsättningar att på ett strålsäkert sätt uppföra och driva inkapslings- och slutförvarsanläggningarna
  • visat för detta steg i prövningsprocessen att slutförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert.

Vi har även bedömt SKB:s miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt bedömt frågor kopplade till strålsäkerheten i beaktande av miljöbalkens allmänna hänsynsregler: kunskapskrav, försiktighetsmått och bästa möjliga teknik, hushållnings- och kretsloppsprincipen samt lokaliseringsprincipen.