Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av ansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten har avslutat granskningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om ett system att få slutförvara använt kärnbränsle. Den 23 januari 2018 lämnade myndigheten, i egenskap av beredande myndighet, sitt yttrande till regeringen, i vilket SKB:s slut­förvars­ansökningar tillstyrks.

Utgångspunkten för myndighetens bedömningar i yttrandet till regeringen är de granskningar som vi har gjort för att bedöma om den föreslagna verksamheten uppfyller våra strålsäkerhetskrav. Slutförvaret får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen.

De lagar och bestämmelser som styrt vår granskning är

  • Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen
  • Strålskyddslag (2018:396)
  • Miljöbalk (1998:808), de delar av miljöbalken som ska tillämpas vid prövning av tillstånd enligt kärntekniklagen.

Tvärvetenskaplig granskning

Ett tvärvetenskapligt expertteam på cirka 80 personer har granskat om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle uppfyller strålsäkerhetskraven. Till vår hjälp har vi haft nationella och internationella experter.

Vår granskning har bestått i att bedöma om SKB tillräckligt väl

  • motiverat valet av Forsmark i Östhammar kommun som plats för slutförvaret
  • motiverat metoden för slutförvaret och förklarat varför KBS-3-metoden är att föredra framför andra metoder
  • visat att de har förutsättningar att på ett strålsäkert sätt uppföra och driva inkapslings- och slutförvarsanläggningarna
  • visat för detta steg i prövningsprocessen att slutförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert.

Vi har även bedömt SKB:s miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt bedömt frågor kopplade till strålsäkerheten i beaktande av miljöbalkens allmänna hänsynsregler: kunskapskrav, försiktighetsmått och bästa möjliga teknik, hushållnings- och kretsloppsprincipen samt lokaliseringsprincipen.

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på regeringens remisser om ansökan

I juni 2018 bereddes SKB av regeringen tillfälle att komplettera miljöbalksärendet i enlighet med de brister som mark- och miljödomstolen identifierat i underlaget angående kärnbränsleförvaret. Regeringen gav SKB tillfälle att samtidigt yttra sig avseende ansökningarna enligt kärntekniklagen. SKB inkom i mars 2019 med de efterfrågade kompletteringarna. Regeringen skickade därefter ut kompletteringarna på remiss, till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den 30 september 2019 konstaterade vi i vårt remissyttrande till regeringen att SKB:s kompletterande redovisning med utökat underlag stärker myndighetens tidigare ställningstaganden om tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle.

Regeringen skickade den 20 juni 2021 en remiss till bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten avseende möjligheten att separat besluta om en utökning av kapaciteten i mellanlagret Clab.

Strålsäkerhetsmyndigheten svarade på remissen den 8 juli 2021 att myndigheten inte såg några legala hinder att i ett separat beslut ge tillstånd till utökad kapacitet vid Clab.

Regeringen skickade den 23 september 2021 en remiss till bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten. Syftet var att inhämta synpunkter på dels två nyligen genomförda studier som avser kopparkapselns konstruktionsmaterial, koppar och segjärn, och dels på de etapper av fältförsöket LOT vid Äspölaboratoriet som SKB avslutade 2019.

Regeringen önskade få myndighetens bedömningar på huruvida resultaten i de båda forskningsstudierna har någon betydelse för regeringens beslut rörande SKB:s tillståndsansökan och ifall det finns ytterligare information från LOT-etapperna S2 och A3 som behöver redovisas.

Strålsäkerhetsmyndigheten svarade på remissen den 15 oktober 2021 och bedömde att de båda forskningsstudierna i grunden avser aspekter kring kopparkapselns skyddsförmåga som har beaktats och som tidigare har granskats av myndigheten och att de inte påverkar bedömningen att SKB:s slutförvarskoncept har förutsättningar att uppfylla myndighetens föreskriftskrav. Baserat på myndighetens granskning av SKB:s kvalitetsarbete i samband med, och resultat från, de nyligen avslutade LOT-etapperna bedömdes inga skäl föreligga för ytterligare redovisning rörande LOT-försöken. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterade i granskningen att de senast erhållna resultaten är i linje med den information som varit känt sedan tidigare faser av LOT, vilken beaktades och bedömdes inom ramen för myndighetens beredning av SKB:s tillståndsansökan, och med den konventionella förståelsen för kopparkorrosionsprocesser.