Tillstånd för laser och starka laserpekare

För att få använda lasrar i laserklass 3B och 4 i samband med exempelvis lasershower eller på nattklubbar krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det krävs tillstånd även för att hantera starka laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4. Tillstånd beviljas om det finns förutsättningar för att kraven i laserföreskriften SSMFS 2014:4 kan uppfyllas. Tillstånd utfärdas vanligen för tre år. När fria laserstrålar (laserstrålar som saknar strålstopp) används gäller särskilda regler, av flygsäkerhetsskäl.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • den avsedda verksamheten eller syftet med innehavet
 • tid och plats för verksamheten eller innehavet
 • uppgifter om lasertyp och dess stråldata
 • sökandes namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer
 • namn på den person som ska vara kontaktperson med myndigheten
 • sökandens förutsättningar att uppfylla skyldigheterna i 3 och 4 §§ SSMFS 2014:4.

Om ansökan avser användning för underhållning, konst eller reklam ska den dessutom innehålla en skiss över området som visar strålfältet i förhållande till åskådarna.

Särskilda regler av flygsäkerhetsskäl

När fria laserstrålar (laserstrålar som saknar strålstopp) används kan flygtrafiken störas. Därför behöver ett ”Notice to airmen” (Notam) utfärdas av Transportstyrelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten ska först granska underlaget till Notam.

Så här gör du

Du som planerar en aktivitet med laser som bestrålar luftrummen, till exempel fria laserstrålar eller starka laserpekare, ska anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten, länken till anmälningsblanketten ”Notam-underlag Laseraktivitet” är angiven nedan.

Vi verifierar angivna uppgifter bland annat dina beräkningar av riskavstånd och skickar anmälan vidare till Transportstyrelsen, som ser till att ett Notam utfärdas.

För att din anmälan ska kunna behandlas måste ansvarig person i flygledartornet vid berörd flygplats ha involverats i planeringen av arrangemanget.

För att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna verifiera uppgifterna i Notam-underlaget behöver du lämna följande uppgifter:

 • Uteffekter, väglängder, divergens hos lasrarna (till exempel 5 W; 532 nm; 1,2 mrad).
 • Kompassriktning för lasershowen (till exempel VSV eller 240 grader).
 • Horisontell spridningsvinkel hos lasershowen (till exempel +/– 45 grader).
 • Vertikal spridningsvinkel hos lasershowen (till exempel 0–30 grader över horisonten).
 • Geografisk position för lasrarna, samt deras höjd ovanför havsytan.
 • Karta med inritat tänkt Notam-område.

Notam behövs för lasershower både inomhus (om laserstrålarna kan passera genom ett fönster) och utomhus (om laserstrålarna saknar strålstopp). Anmälan behöver göras inför varje tillfälle, även om du har ett årligt lasertillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Om du inte har något tillstånd kan du ansöka om det samtidigt som du anmäler lasershow med laserstrålar som saknar strålstopp.

Ansök och anmäl i god tid

Handläggningstiden för ansökan om lasertillstånd samt anmälan om Notam är fyra veckor, förutom under sommarmånaderna då handläggningstiden kan bli längre. Handläggningstiden kan även bli längre om vi behöver samverka med andra myndigheter innan vi kan besluta om tillstånd. Behov av sådan samverkan kan uppstå exempelvis om flygtrafiken kan påverkas eller om du ansöker om undantag från någon regel.

Handläggningstiden påbörjas efter att du mottagit information om att Strålsäkerhetsmyndigheten har en fullständig ansökan eller anmälan om Notam.

Avgifter för ansökan

Ansökan för lasertillstånd

Ansökningsavgift betalas av sökande som inte har tillstånd sedan tidigare, enligt 4 § 2 och 5a § förordningen (2008:463).

Efter att ansökan skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, får den sökande en faktura avseende ansökningsavgift:

 • 600 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som inte överskrider 30 mW.
 • 9 700 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som överskriver 30 mW.
 • 1 300 kronor per tillstånd för andra tillståndspliktiga lasrar än de som avses ovan.

Strålsäkerhetsmyndigheten påbörjar granskningen efter att avgiften inkommit till myndigheten. Vid ett eventuellt avslag på ansökan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Handläggning och innehav av lasertillstånd

Du som har lasertillstånd betalar avgift för kostnader för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Strålsäkerhetsmyndigheten debiterar för varje kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har getts:

 • 600 kronor per år för starka laserpekare med uteffekt som inte överskrider 30 mW.
 • 9 700 kronor per år för starka laserpekare med uteffekt som överskrider 30 mW.
 • 1 300 kronor per tillstånd för övriga lasertillstånd.
 • Om ett tillstånd förnyas, ska ingen avgift betalas för det år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in enligt 11b § förordningen (2008:463).

Om ett tillstånd förnyas, ska ingen avgift betalas för det år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in enligt 11b § förordningen (2008:463).

Avgifter i samband med lasertillstånd framgår av 4, 5a och 11b §§ i förordningen (2008:463). Vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten och beloppet kan justeras varje år.

Uppsägning av tillstånd

Som tillståndshavare har du möjlighet att säga upp ditt tillstånd innan tillståndsperioden passerat. För uppsägning, skicka e-post till registrator@ssm.se med information om

 • tillståndsnummer
 • varför tillståndet sägs upp
 • vad som kommer att hända med den laserutrustning tillståndet omfattar.

Strålsäkerhetsmyndigheten bekräftar därefter uppsägning och meddelar från och med när tillståndet är uppsagt.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Olika laserklasser

Lasrar delas in i olika laserklasser efter hur allvarliga skador de kan orsaka.

Det finns i huvudsak åtta laserklasser:

1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

Produkter i laserklass 1 orsakar inga skador. Produkter i laserklass 4 kan däremot orsaka permanenta synskador, kraftiga brännskador på huden och antända brännbart material.