Driva industriverksamhet med joniserande strålning

Du som bedriver industriverksamhet med joniserande strålning ska anmäla alla förändringar i din verksamhet som kan ha betydelse för strål­säker­heten till oss.

Du ska exempelvis rapportera in följande till Strålsäkerhetsmyndigheten:

  • Om du skaffar en ny teknisk anordning som kan alstra strålning eller ett nytt radioaktivt ämne.
  • Om du gör dig av med en gammal teknisk anordning som kan alstra strålning eller ett gammalt radioaktivt ämne.
  • Om du vill byta kontaktperson eller namn på din verksamhet.

Anmäl nytt innehav

Om du vill börja använda ett nytt radioaktivt ämne eller en ny teknisk anordning som kan alstra strålning måste du anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten genom att fylla i och skicka in blanketten "Nyregistrering av utrustning". Du måste vänta på bekräftelse i form av ett nytt registerutdrag från Strålsäkerhetsmyndigheten innan du får använda den nya anordningen eller det nya ämnet.

Om din rapportering gäller

  • en typ av radioaktivt ämne eller teknisk utrustning som kan alstra strålning, som inte tidigare är känd av Strålsäkerhetsmyndigheten måste du vänta på att den först bedöms av oss innan du tar den in drift
  • införsel till Sverige av en strålkälla som innehåller ett radioaktivt ämne ska även en blankett enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 fyllas i.

Rapportera innehav som du inte längre använder

Ett radioaktivt ämne eller en teknisk anordning som kan alstra strålning som du inte längre ska använda måste tas hand om på ett strålsäkert sätt. Du är ansvarig för ditt innehav tills du med ett intyg kan visa vem den har lämnats till. Det betyder också att du fortsätter att betala årlig avgift för ditt innehav. Den verksamhet som tar över ditt radioaktiva ämne eller tekniska anordning som kan alstra strålning måste ha tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten eller ha fått sin anmälan registrerad av oss och i sin tur skicka in en blankett för nyregistrering. Först då kan myndigheten avregistrera ditt innehav.

Så här tar du hand om radioaktivt ämne

När du inte längre vill använda ett radioaktivt ämne krävs en korrekt hantering så att ämnet inte längre kan utsätta omgivningen för strålning.

Anmäl förändringen genom att fylla i och skicka in blanketten "Avregistrering av utrustning".

Kontakta företaget du köpte det radioaktiva ämnet av, där kan du få hjälp med en rätt hantering.

Så tar du hand om röntgenrör

När ett röntgenrör i en teknisk anordning ska kasseras är det viktigt att röret görs permanent obrukbart så att det inte längre kan utsätta omgivningen för strålning.

Lämna röntgenröret till en skrotfirma och fyll i blanketten "Avregistrering av utrustning" och skicka den till Strålsäkerhetsmyndigheten. Skicka även ett originalintyg till Strålsäkerhetsmyndigheten där du eller skrotfirman försäkrar att röntgenröret i anordningen har gjorts obrukbart.

Föra ut radioaktivt ämne ur landet

Om ditt tillstånd för industriverksamhet med joniserande strålning ger dig rätt att föra ut radioaktiva ämnen ur landet kan du göra det. Det kan handla om att det radioaktiva ämnet återgår till en utländsk leverantör, eller överlåts till någon annan verksamhet utanför Sverige.

Transportera alltid det radioaktiva ämnet i sin behållare och

  • förvissa dig om att mottagaren som du skickar det radioaktiva ämnet till har tillstånd för införsel och innehav
  • följ förordningen (Euratom) nr 1493/93, när radioaktiva ämnen passerar gränser mellan EU-länder.

Radioaktivt avfall

Radioaktiva ämnen som du ska kassera räknas som radioaktivt avfall. 

Du som bedriver verksamhet där det kan uppstå radioaktivt avfall kan genom avtal lämna över ansvaret till tillverkaren eller den som överlåtit det radioaktiva ämnet till dig.

Radioaktivt ämne i behållare skickas till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning. I Sverige är det Cyclife Sweden AB. Inom EU finns även andra anläggningar.

Rapportera byte av företagsnamn eller kontaktperson

Om du byter namn på ditt företag eller skaffar en ny kontaktperson ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gör du enklast genom att skicka informationen via e-post till myndighetens registratur.

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.