Det här inspekterar och granskar vi

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på att kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar drivs på ett strålsäkert sätt. Det är viktigt att anläggningarna arbetar för att förebygga radiologiska olyckor.

Vi inspekterar och granskar alla kärntekniska anläggningar för att se till att de följer kraven på strålsäkerhet. Vi genomför inspektioner och granskningar inom följande områden:

Kärnsäkerhet

Vi inspekterar och granskar att de kärntekniska anläggningarna är tekniskt säkra, att de har en välfungerande organisation och det finns effektiva åtgärder förberedda om allvarliga störningar och haverier inträffar.

Fysiskt skydd

Fysiskt skydd är skyddet mot sabotage, angrepp och stöld vid kärntekniska anläggningar. Vi ser till att anläggningarna följer de skyddskrav som finns.

Strålskydd för personal

Den som driver en kärnteknisk anläggning har ansvar för att personalen inte utsätts för skadliga mängder strålning. Vi följer upp anläggningarnas strålskyddsarbete.

Utsläpp

Vi ställer krav på hur höga utsläppen från de kärntekniska anläggningarna får vara. Målet är att skydda människa och miljö från skadlig verkan av strålning.

Avfall

Använt kärnbränsle, trasiga reaktordelar och annat avfall från kärntekniska anläggningar måste tas om hand på rätt sätt. Vår uppgift är att kontrollera att hanteringen är säker.

Avveckling

När en kärnteknisk anläggning ska rivas gör vi bland annat särskilda inspektioner för att se till att säkerheten är fortsatt hög.

Slutförvar

Använt bränsle från kärntekniska anläggningar måste isoleras i 100 000-tals år. För att förvaringen ska vara strålsäker ställer vi krav på kärnkraftsindustrins slutförvar.

Människa-Teknik-Organisation (MTO)

Hög säkerhet vid en kärnteknisk anläggning förutsätter inte bara teknisk säkerhet, utan även att det finns en god organisation för personalen. Därför granskar vi verksamheten ur ett så kallat MTO-perspektiv.

Nukleär icke-spridning

Vi arbetar aktivt för att kärnämnen inte ska hamna i orätta händer. Detta arbete kallas nukleär icke-spridning och är viktigt för att förhindra att kärnämnen och kärnteknisk utrustning hamnar i orätta händer.

Transport av radioaktiva ämnen

För att få transportera kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige krävs tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detsamma gäller vanligtvis vid import och export.