Oskarshamn 1 och 2

Ägarna till Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) fattade under 2015 beslut om att avveckla reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 (O1 och O2). O1 och O2 är sedan 2017 respektive 2016 permanent avstängda. Sedan hösten 2018 finns det inte något kärnbränsle kvar vid reaktorerna. Nedmonteringen och rivningen kommer enligt plan att påbörjas under 2020. OKG Aktiebolag som innehar det kärntekniska tillståndet för reaktorerna ansvarar också för nedmonteringen och rivningen av dessa.

De första nedmonteringsprojekten av O1 och O2 genomfördes under 2018-2019 då reaktorernas delar inne i reaktortanken, de så kallade interndelarna, segmenterades för mellanlagring i bergrum för avfall (BFA) på plats vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Den storskaliga nedmonteringen och rivningen av de radioaktivt förorenade systemen och byggnaderna ska påbörjas 2020. Arbetet beräknas ta cirka åtta år. Nedmonteringsprojektet samordnas med nedmontering och rivning av Barsebäcksverket, som också ägs av Uniper.

Det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet från O1 och O2 kommer att mellanlagras på plats tills det kan slutförvaras i ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Ett utbyggt SFR kommer inte att vara i drift före slutet av 2020-talet.

Mycket lågaktivt rivningsavfall (på engelska very low level waste, VLLW) kommer att förvaras vid OKG:s markförvar på platsen, som enligt plan ska byggas ut i detta syfte.