AB Svafo

AB Svafo bedriver verksamhet i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget har till uppgift att ta hand om radioaktivt avfall och anläggningar från den tidiga svenska kärnforskningen.

AB Svafo bedriver verksamhet i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget har till uppgift att ta hand om radioaktivt avfall och anläggningar från den tidiga svenska kärnforskningen.

I Studsvik byggdes i slutet av 1950-talet en forskningsanläggning av det statliga bolaget AB Atomenergi. AB Atomenergi har under åren genomgått flera förändringar och är idag det privata bolaget Studsvik Nuclear AB. 

Den så kallade studsvikslagen (1988:1597) trädde i kraft 1989 vilket innebar att de som har tillstånd till reaktorer (reaktorinnehavarna) blev skyldiga att betala en avgift. Avgiften skulle täcka kostnader för avveckling av ett antal anläggningar varav några på Studsviksområdet. Avgiften skulle dessutom täcka kostnader för hantering och slutförvaring av det radioaktiva avfall som lagrats i dessa anläggningar. Reaktorinnehavarna bildade 1992 det gemensamt ägda bolaget AB Svafo för att utföra arbetet med att avveckla anläggningarna och hantera det radioaktiva avfallet. 

AB Svafo ansökte om att ta över ett antal anläggningar från nuvarande Studsvik Nuclear AB och ansvaret för det avfall som lagrades i dessa anläggningar (de är specificerade i ansökan). Regeringen beviljade Svafos ansökan 1993. 

Studsvikslagen upphörde 2017 och numera fonderas medel för AB Svafos verksamhet i enlighet med finansieringslagens (2006:647) bestämmelser.

AB Svafos verksamhet

AB Svafos uppgift är att ta hand om radioaktivt avfall och att avveckla ett antal anläggningar i Studsvik. Det handlar exempelvis om laboratorier, forskningsreaktorer och avfallsanläggningar.

Bolaget bedriver i dag huvudsakligen följande verksamheter:

  • Avveckling av anläggningar, bland annat forskningsreaktorerna R2 och R2-0. R2 användes främst för att testa kärnbränsle och material för reaktorer, för att tillverka radioaktiva isotoper samt för mätningar av neutronspridning. Reaktorerna drevs mellan 1960 och 2005 och är idag i stort sett avvecklade.
  • Behandling av radioaktivt avfall i Behandlingsanläggningen för medelaktivt avfall.
  • Lagring av radioaktivt avfall i olika anläggningar på Studsviksområdet, till exempel i Bergrumsförvaret AM och i Förvaringsbyggnaden AU med annexet AUA.
  • Utredningar kring det radioaktiva avfall som AB Svafo ansvarar för.