AB Svafo

AB Svafo bedriver främst verksamhet i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget har till uppgift att ta hand om kärnavfall och anläggningar från den tidiga svenska kärnforskningen.

AB Svafo bildades 1992 för att bedriva verksamhet som regleras i den så kallade Studsviklagen som trädde i kraft 1988. Lagen reglerar hanteringen av radioaktivt avfall från ett antal nedlagda kärntekniska anläggningar, främst i Studsvik utanför Nyköping.

I Studsvik byggdes i slutet av 1950-talet en forskningsanläggning av det statliga bolaget AB Atomenergi, idag Studsvik Nuclear AB. Idag ansvarar AB Svafo för avfall och anläggningar som skapats genom AB Atomenergi och dess efterföljares forskningsverksamhet inom det tidiga svenska kärnkraftsprogrammet. Ansvaret gäller däremot inte verksamhet som finns kvar i Studsvik Nuclear AB.

AB Svafo ägs av de företag som driver de svenska kärnkraftverken.

AB Svafos verksamhet

AB Svafos uppgift är att omhänderta radioaktivt avfall och avveckla ett antal anläggningar, främst i Studsvik. Det handlar exempelvis om laboratorier, forskningsreaktorer och avfallsanläggningar.

Bolaget bedriver i dag huvudsakligen följande verksamhet:

  • Avveckling av anläggningar på Studsviksområdet, bland annat forskningsreaktorerna R2- och R2-0. R2 användes främst för att testa kärnbränsle och material för reaktorer, för att tillverka medicinska och industriella radioaktiva isotoper, samt för mätningar av neutronspridning. Reaktorerna drevs mellan 1960 och 2005.
  • Behandling av restprodukter i behandlingsanläggningen för medelaktivt avfall i Studsvik.
  • Mellanlagring i mellanlagret för låg- och medelaktivt avfall och hallen för aktivt avfall i Studsvik, samt i flera andra mindre byggnader och på uppställningsplatser.
  • Service av Ågestareaktorn i Farsta på uppdrag av Vattenfall AB.