Nukleär icke-spridning

Nukleär icke-spridning

Nukleär icke-spridning är arbetet för att kärnämnen, kärnteknisk utrustning och teknisk information endast ska användas för fredliga ändamål. Med kärnämnen menas uran, plutonium och torium. Det är ämnen som används i kärnkraftsindustrin, men som också kan användas för att tillverka kärnvapen.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter och kontrollerar att den som hanterar kärnämnen, kärnteknisk utrustning och teknisk information följer reglerna. Vi kontrollerar att svensk kärnteknisk verksamhet och export inte bidrar till spridning av kärnvapen, och vi samarbetar även internationellt för att förhindra att kärnämnen och kärnteknisk utrustning hamnar i orätta händer.

Aktuellt

Utökade sanktioner mot Ryssland gällande PDA

Från och med den 26 februari 2022 har förbudet att sälja eller exportera kärnämne, kärntekniska produkter, teknik och programvara med mera till Ryssland utökats. EU har beslutat att utöka sanktionerna mot Ryssland. I och med detta förbjuds försäljning och export med mera av så kallade produkter med dubbla användningsområden som finns listade i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 (PDA-förordningen). Det finns möjlighet till vissa undantag från förbuden vilka prövas av behörig myndighet. Redan utfärdade exporttillstånd av PDA till Ryssland kan genom de nya förbuden inte längre användas.

Export av utrustning och produkter

För export av kärnteknisk utrustning och kärntekniska produkter krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd krävs även för teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Kravet på tillstånd gäller för export utanför EU och ibland även för överföring till ett annat EU-land.