Sökbara miljödata

Inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning finns två olika databaser. I Miljödatabasen finns data som tagits fram inom myndighetens egna miljöövervakningsprogram. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten.

Miljödatabasen

I Miljödatabasen kan du söka data som tagits fram inom Strålsäkerhetsmyndighetens egna miljöövervakningsprogram. Här får du fram enskilda mätvärden för olika nuklider och prover som alltid är kopplade till en känd provtagningsstation. Detta innebär att du kan följa utvecklingen över tid för en viss station. Här finns resultat för såväl cesium som andra radioaktiva ämnen. Informationen i Miljödatabasen är öppen och tillgänglig för vidareutnyttjande.

Cesiumdatabasen

Här finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som har gjorts tillgängliga för Strålsäkerhetsmyndigheten. En stor mängd av dessa prover mättes strax efter Tjernobylolyckan och ingick inte i något kontinuerligt eller kontrollerat miljöövervakningsprogram. Detta gör att alla enskilda provresultat inte är fullständigt kvalitetskontrollerade och att olika stationer har provtagits vid olika tillfällen. Därför visas inte resultat från varje enskild mätning utan i stället medelvärden för kommun, år och provslag.