Sökbara miljödata

Inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning finns två olika databaser samt en kartvisare. I Miljödatabasen finns data som tagits fram inom myndighetens egna miljöövervakningsprogram. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten. Kartvisaren innehåller för närvarande en karta över cesiumnedfallet efter Tjernobylolyckan.

Miljödatabasen

I Miljödatabasen kan du söka data som tagits fram inom Strålsäkerhetsmyndighetens egna miljöövervakningsprogram. Här får du fram enskilda mätvärden för olika nuklider och prover som alltid är kopplade till en specifik provtagningsstation. Detta innebär att du kan följa utvecklingen över tid för en viss station. Här finns resultat för såväl cesium som andra radioaktiva ämnen. Informationen i Miljödatabasen är öppen och tillgänglig för vidareutnyttjande.

Cesiumdatabasen

Här finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som har gjorts tillgängliga för Strålsäkerhetsmyndigheten. En stor mängd av dessa prover mättes strax efter Tjernobylolyckan och ingick inte i något kontinuerligt eller kontrollerat miljöövervakningsprogram. Detta gör att alla enskilda provresultat inte är fullständigt kvalitetskontrollerade och att olika stationer har provtagits vid olika tillfällen. Därför visas inte resultat från varje enskild mätning utan i stället medelvärden för kommun, år och provslag.

Karta över nedfall av cesium-137 på marken

För närvarande innehåller kartvisaren en karta över nedfallet av cesium-137 i Sverige efter Tjernobylolyckan. Kartan är baserad på flygmätningar. Mätningar pågår fortfarande i samband med de mätningar av naturligt förekommande radioaktiva ämnen som årligen genomförs av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Alla mätvärden redovisas i 1986 års nivåer så att de kan presenteras i en sammanlagd kartbild som visar hur nedfallet fördelade sig. Den geografiska fördelningen är idag i stort likadan som 1986 även om mängden cesium-137 har mer än halverats till följd av radioaktivt sönderfall.