Sökbara miljödata

I Strålsäkerhetsmyndighetens Miljödatabas finns enskilda mätvärden av nuklider och prover kopplade till en provstation. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten. Myndighetens kartvisare innehåller för närvarande en karta över cesiumnedfallet efter Tjernobylolyckan och en karta som redovisar halter av cesium-137 i vildsvin skjutna på olika platser.

Miljödatabasen

I Miljödatabasen kan du söka data som tagits fram inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakningsprogram. Du kan söka fram enskilda mätvärden för olika nuklider och prover som är kopplade till en specifik provtagningsstation. Detta innebär att du kan följa utvecklingen över tid för en viss station. I databasen finns resultat för såväl cesium som andra radioaktiva ämnen. Informationen är öppen och tillgänglig för vidareutnyttjande.

Cesiumdatabasen

I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för Strålsäkerhetsmyndigheten. En stor mängd av provresultaten kommer från mätningar som gjordes strax efter Tjernobylolyckan och ingår inte i något kontinuerligt eller kontrollerat miljöövervakningsprogram. Olika stationer har provtagits vid olika tillfällen och alla enskilda provresultat är inte fullständigt kvalitetskontrollerade. Därför visas inte resultat från varje enskild mätning. Istället visas medelvärden för kommun, år och provslag.

Karta över nedfall av cesium-137 på marken

Kartan som visar nedfall av cesium-137 är baserad på flygmätningar. Mätningar pågår fortfarande i samband med mätningar av naturligt förekommande radioaktiva ämnen som årligen genomförs av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Alla mätvärden redovisas i 1986 års nivåer, så att de kan presenteras i en sammanlagd kartbild som visar hur nedfallet fördelade sig. Den geografiska fördelningen är i dag i stort likadan som 1986, även om mängden cesium-137 har mer än halverats till följd av radioaktivt sönderfall. Strålningen vid markytan har minskat ännu mer då cesiumet har trängt ned i marken. Därmed når inte strålningen markytan fullt ut.

Karta över halter av cesium-137 i vildsvin

Huvuddelen av mätresultaten som redovisas i kartan över halter av cesium-137 i vildsvin kommer från ett mätprojekt som pågått i Heby kommun sedan december 2017. Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar med jägare i området med att samla in och mäta vildsvinsprover.

Under december 2017 och januari 2018 kunde jägare lämna in prover för mätning från ett större geografiskt område med mer varierande nedfall efter Tjernobylolyckan.

Mätresultat av gammastrålning i Europa

Via European Radioactivity Data Exchange Platform (EURDEP) kan man ta del av mätresultat, nästan i realtid, från 39 europeiska länder. Strålsäkerhetsmyndighetens 28 gammastationer mäter kontinuerligt gammastrålningen två meter över marken i Sverige. Resultatet rapporteras direkt till EURDEP och görs tillgängligt via datautbytesplattformen.

Mer information