Jag är intresserad av ett hus på en viss adress, finns det en radonkarta för området?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten och du kan hitta kartor på deras hemsida om radon SGU.

Markradonkartorna är för oprecisa för att det ska gå att dra slutsatser om hur radonförhållandena är för exempelvis en viss tomt. Det finns även tillräckligt med markradon i hela Sverige för att radonhalter i inomhusluften potentiellt ska kunna överstiga referensvärdet för radon. Husets konstruktion spelar stor roll för hur mycket markluft och därmed radon som kommer in. Det enda sättet att få reda på radonhalten i ett hus är därför genom långtidsmätningar av radon i inomhusluften.

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Illustration av stadsmiljö med byggnader och arbetsplatser.

Mät och beräkna radon på arbetsplatser

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Metodbeskrivningen förbättrar möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt. Vi har också tagit fram en Excel-fil som stöd för arbetsgivare som ska beräkna arbetstagares årliga radonexponering.