High Activity Sealed Source (HASS)

En High Activity Sealed Source (HASS) är en sluten strålkälla med hög aktivitet som bland annat används inom radiografisk provning, forskning och i process- och tillverkningsindustri. På grund av sin höga aktivitet avger HASS mer strålning och som vid fel användning kan vara mycket hälsoskadlig. Det krävs tillstånd för att använda HASS.

HASS är en förkortning för High Activity Sealed Source, vilket betyder sluten strålkälla med hög aktivitet. Att en strålkälla är sluten innebär att den är permanent innesluten i en behållare eller ett hölje.

Att ett radioaktivt ämne har hög aktivitet syftar på strålningens intensitet. Ju högre aktivitet ett radioaktivt ämne har, desto mer strålning avger den, vilket gör att den kan vara mycket hälsoskadlig vid fel användning. Om du vill använda en HASS i din verksamhet behöver du tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bestämning av HASS

I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning finns i bilaga 2 en tabell med aktivitetsvärden för bestämning av slutna källor med hög aktivitet, HASS.