Regelverk för solariesalonger

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att minska risken för att solarieanvändare får skador har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier. Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter.

Om du planerar att bedriva verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, men det är kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndighetens roll är att utfärda föreskrifter om solarier samt att vara ett stöd för kommunerna i deras tillsynsarbete. Exempel på sådant stöd är tillsynsråd.

Myndighetens krav

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

 • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
 • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
 • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
 • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Tidur och avstängningsfunktion i solariet

 • Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande anvisningar.
 • Solariet måste vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera.
 • Dubbla avstängningsmekanismer ger en extra säkerhet. I solarier utan dubbla avstängningsmekanismer, har det hänt att tiduret slutat fungera, kunden somnat och bränt sig mycket illa.

Obligatorisk information till kunderna

 • Myndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker.
 • Följande text ska alltid finnas på solariet: ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
 • Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.