Radon på arbetsplatser

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av arbetsmiljölagen och strålskyddsförordningen.

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. En längre tids exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Arbetsmiljöverket kan förelägga med vite om kraven inte uppfylls.

När radonhalten är förhöjd

Nationell referensnivå för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Om årsmedelvärdet av radonhalten överstiger den nationella referensnivån på en arbetsplats ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka halten.

Om åtgärderna inte leder till en halt under referensnivån ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälningsplikten gäller i enlighet med 4 § SSMFS 2018:10.

På anmälda arbetsplatser ska arbetsgivaren kontrollera arbetstagarnas radonexponering. Arbetstagare som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets gränsvärde på 0,72 MBqh/m3 ska identifieras. Arbetsgivaren ska anmäla sin arbetsplats till Strålsäkerhetsmyndigheten om arbetstagare löper risk för hög radonexponering.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 5 § SSMFS 2018:10. Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsplatsen och arbetstagarens vistelsetid där.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagstiftningen vidta åtgärder och upprätta en handlingsplan för den arbetstagare som riskerar för hög radonexponering.

Åtgärder görs i ordningen:

  • åtgärda källa till radon,
  • begränsa exponering i tid och
  • (i sista hand) använda personlig skyddsutrustning.

Flödesschema för radon

Uppskatta radonexponering

För att uppskatta hur mycket radon en arbetstagare exponeras för kan du använda den metodbeskrivning som finns för radon på arbetsplatser. Om det inte går att använda metodbeskrivningen finns det andra sätt att göra uppskattningar på eller mäta radonexponeringen individuellt.