Radon på arbetsplatser

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.

Som arbetsgivare är du skyldig att:

 • Känna till radonhalterna, det gör du genom att mäta
 • Försöka åtgärda och sänka radonhalter över referensnivån 
 • Anmäla om åtgärderna inte leder till halter under referensnivån

Mäta radonhalter

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. En längre tids exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Se Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för detaljer.

Åtgärda radonhalter över referensnivån

Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstider, se Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, överstiger den nationella referensnivån på en arbetsplats ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka halten.

Nationell referensnivå för radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m3.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagstiftningen vidta åtgärder och upprätta en handlingsplan för den arbetstagare som riskerar för hög radonexponering.

Åtgärder görs i ordningen:

 • åtgärda källa till radon,
 • begränsa exponering i tid
 • (i sista hand) använda personlig skyddsutrustning.

Anmäl när åtgärderna inte leder till halter under referensnivån

Om åtgärderna inte leder till en halt under referensnivån ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten i enlighet med 4 § SSMFS 2018:10.

 • Anmälan ska göras av den som sysselsätter någon i en verksamhet, vanligtvis arbetsgivaren.
 • Anmälan gäller för egen personal.
 • Varje enskilt företag behöver göra en anmälan på en arbetsplats där radonhalten är förhöjd. Det gäller även inhyrda företag. 

Anmälan ska göras i Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälningsplikt.

Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande bland annat radon på arbetsplatser. Det innebär exempelvis att myndigheten kan begära in protokoll från radonmätningar för att kontrollera om anmälningsplikt gäller eller inte.

När radonhalten är särskilt hög

När radonhalten är särskilt hög på en arbetsplats ska en annan typ av anmälan göras i enlighet med 5 § SSMFS 2018:10.

Så går en anmälan till:

 • Anmälan ska göras när en arbetstagare under en årsarbetstid riskerar att få en radonexponering som överskrider 0,72 MBq·h/m3. Det motsvarar ungefär att vistas en årsarbetstid i 400 Bq/m3.
 • Anmälan ska göras av den som har rådighet (bestämmanderätt) över arbetsstället, vanligtvis fastighetsägaren.
 • Anmälan gäller både egen och inhyrd personal, vilket betyder att endast en anmälan per arbetsställe behöver göras.
 • Anmälan kan dras tillbaka när ni med olika åtgärder lyckats sänka radonexponeringen.

Inhyrda arbetstagare

Vad som gäller för inhyrda arbetstagare beror på vilken typ av anmälan som ska göras.

Anmälan i enlighet med 4 § SSMFS 2018:10:

 • Anmälan utförs av varje företag som sysselsätter personal.

Exempel: företag 1 jobbar på arbetsplats A, där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Företag 1 har hyrt in personal från företag 2, samtlig personal jobbar på arbetsplats A. Både företag 1 och 2 omfattas därmed av anmälningsplikt

Anmälan i enlighet med 5 § SSMFS 2018:10 (när radonhalten är särskilt hög):

 • Anmälan utförs enbart av den som har rådigheten (bestämmanderätten) över arbetsplatsen.

Exempel: företag 1 har rådighet över arbetsplats A, där arbetstagare riskerar att få årlig radonexponering över 0,72 MBq·h/m3. Företag 1 har ingen egen personal på arbetsplatsen men hyr in personal från företag 2 och 3. Företag 1 har anmälningsplikt enligt 5 §. Företag 2 och 3 behöver endast göra en 4 § anmälan.

Beräkna radonexponering

Radonexponering är multiplikation mellan radonhalt på en arbetsplats och arbetstagares vistelsetid under ett år på denna arbetsplats.

Om arbetstagare vistas på flera arbetsplatser under ett år, ska radonexponeringen från varje arbetsplats summeras.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en Excel-fil som hjälper arbetsgivare att beräkna arbetstagares årliga radonexponeringar.

Beräkna den årliga radonexponeringen

Seminarium: Hur radonexponering beräknas, förklaring (Youtube)

Delat tillsynsansvar

SSM, Arbetsmiljöverket (AV) och Försvarsmakten (FIHM) har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radon på arbetsplats regleras bl.a. av arbetsmiljölagen och föreskrift SSMFS 2018:10 om radon på arbetsplats.

Tabellen nedan beskriver vem som har tillsynsansvaret för olika arbetsplatser.

Arbetsplats Tillsyn enligt Arbetsmiljölagen Tillsyn enligt Strålskyddslagen
Arbetsplats < 200 Bq/m3 AV AV
Arbetsplats > 200 Bq/m3 AV SSM
Försvaret < 200 Bq/m3 AV FIHM
Försvaret > 200 Bq/m3 AV FIHM