Myndighetens forskningsstrategi

I Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsstrategi beskrivs hur myndighetens forskningsverksamhet ska bedrivas. Här kan du läsa mer om innehållet i strategin.  

Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund baseras på värdeorden vederhäftighet, integritet och öppenhet. Värdegrunden överensstämmer väl med vad som brukar anses som god vetenskap. I den vetenskapliga metoden ingår att hypoteser, antaganden, empiri och slutsatser redovisas öppet och vägs mot etablerad kunskap i en öppen och saklig debatt.

Att myndigheten följer med i aktuell forskning och har möjlighet att finansiera forskning är en förutsättning för att myndigheten ska kunna verka i enlighet med värdegrunden.

Studier, omvärldsanalys och utveckling

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsanslag ska enligt myndighetens forskningsstrategi användas för

  • grundläggande och tillämpad forskning, för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn
  • initiativ till forskning och studier, samt för att bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

Myndigheten ska även genomföra beräkningar och mätningar samt ta fram underlag till bedömningar inom strålsäkerhetsområdet och upprätthålla kompetens för att förutse och möta framtida frågor.

Vetenskap för en vederhäftig verksamhet

Sammanfattningsvis är det övergripande målet med den forskningsverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar att säkerställa att myndigheten

  • har de vetenskapligt framtagna kunskaper som behövs för att bedriva en vederhäftig verksamhet
  • har tillgång till den kompetens som behövs för att med vederhäftighet och integritet kunna fullgöra sina åtaganden
  • bidrar till att det finns nationell kompetens som utvecklas kontinuerligt inom forskningsområden som har betydelse för verksamheten
  • är aktiv i internationell forskning som har betydelse för verksamheten.