Regelverk för strålning inom industrin

I tabellen finner du lagarna, förordningarna och föreskrifterna som berör strålning inom industri. Under tabellen har vi lyft fram några viktiga punkter i vårt regelverk.

Strålskyddslag (2018:396) Grundläggande krav vid verksamheter med strålning, såsom allmänna skyldigheter när det gäller utbildning och skyddsanordningar. Lagen ger också svar på vad som gäller vid tillståndsplikt, anmälningsplikt, tillsyn och ansvarsbestämmelser såsom böter eller fängelse.
Strålskyddsförordning (2018:506) Förordningen beskriver gällande dosgränser, krav på optimering samt andra bestämmelser om skydd mot strålning.

Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Både tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet med joniserande strålning är avgiftsbelagd och uppgifter om avgifterna finns i denna förordning.
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning I föreskriften finns bland annat krav på ledningssystem, organisation, kompetens, strålskyddsexpertfunktion, skydd av arbetstagare och allmänhet, kontroller och dokumentation samt vad som gäller för slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallad HASS. Definition på HASS kan ses i bilaga 2.
SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter Av SSMFS 2018:2 framgår vilka verksamheter som är anmälningspliktiga. I föreskriften finns bland anat krav på organisation, ledningssystem, kompetens, kontroller och dokumentation samt märkning och skyltning för anmälningspliktiga verksamheter.
SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden I föreskriften ges bland annat friklassningsnivåer för olika radionuklider.

Strålskyddsexpert

Vid tillståndspliktig industriell verksamhet med joniserande strålning ska verksamhetsutövaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion.

Den som ska ingå i en strålskyddsexpertfunktion måste vara godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Kompetenskraven hos en strålskyddsexpertfunktion framgår av föreskriften SSMFS 2018:1.

Information om vad som krävs för att ansöka om godkännande av en strålskyddsexpertfunktion finner du på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Teoretiska och praktiska kunskaper inom strålskydd

Alla som arbetar i verksamheten med joniserande strålning ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper inom strålskydd som behövs för att arbetet ska kunna bedrivas på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Verksamhetsutövaren ska också se till att personer i omgivningen informeras om riskerna för deras del.

Mer information om kompetenskrav finns i strålskyddslagen, SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:2.