Radon i bostäder och allmänna lokaler

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Mätning av radon

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är rimligt och möjligt.

I privatbostäder är det fastighetsägaren som är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas. I flerbostadshus och allmänna lokaler är det den som har rådighet över fastigheten som ska utföra mätningar och se till att radonhalten hålls så låg som möjligt och rimligt. 

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har det operativa tillsynsansvaret och kan förelägga om att mätning eller åtgärd ska göras. I vissa fall kan det finnas resultat av genomförda radonmätningar hos din kommun. Om du vill ta reda på resultat från tidigare radonmätningar, kontakta kommunens miljökontor.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån. För att identifiera och åtgärda alla bostäder med radonhalter över referensnivån behöver mätningar göras i alla småhus och flerbostadshus. I vår metodbeskrivning för bostäder finns rekommendationer om hur man utför radonmätningar.

I flerbostadshus behöver mätningar göras i alla lägenheter med markkontakt och åtminstone i ett urval av övriga lägenheter. I metodbeskrivningen för bostäder finns rekommendationer om hur ett sådant urval kan göras. Beroende på resultatet av mätningen i dessa lägenheter kan det bli nödvändigt att mäta i fler lägenheter. Eftersom respektive kommun har det operativa tillsynsansvaret kan de alltid förelägga om att radonmätning ska göras. 

Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon.

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus. Du bör även mäta radon igen om

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.