Cesiumdatabasen

Strålsäkerhets­myndighetens cesium­databas inne­håller ungefär 100 000 individuella mätvärden. De flesta gäller vilt, insjö­fisk, svamp och bär från de län som drabbades hårdast av Tjernobyl­olyckan 1986. I databasen är det möjligt att söka halten av cesium-137 i olika prover i form av medel­värden för olika områden och tidsperioder främst mellan åren 1986 och 2002.

Utvecklingsarbete pågår

Cesiumdatabasen är för närvarande inte tillgänglig. Utvecklingsarbete pågår.

Cesium­innehållet anges som becquerel per kilo (Bq/kg) färsk­vikt. Resultaten från en sökning i data­basen kan redovisas som medel­värden för:

  • provgrupper som fisk
  • provtyper som abborre
  • ett helt län eller för enskilda kommuner
  • ett enskilt år eller en längre tidsperiod.

Variationen mellan olika prov även inom ett litet område kan vara stor, så cesium­innehållet i ett enskilt prov kan vara miss­visande. Medelvärdet redovisas normalt därför endast om minst fem prover ingår i urvalet.

Om provtagningen

Proverna som har analyserats är av varierat ursprung. Det ingår prover som både har prov­tagits och analyserats inom ramen för myndig­hetens miljö­över­vaknings­program. Dessutom ingår resultat som rapporterats till myndig­heten inom ramen för forsknings­projekt finansierade av myndig­heten och resultat från prov­tagning som har skett på andras initiativ, som kommunala över­vaknings­insatser eller organiserad prov­tagning inom jakt­vårds­distrikt. Vissa kommuner har även analyserat prover som samlats in av privat­personer som en service till allmänheten.

Alla enskilda resultat har kvalitets­säkrats innan de lagts in i data­basen, men urvalet vid prov­tagningen har inte alltid varit slump­mässigt. Allt­eftersom åren går efter Tjernobyl­olyckan kan det befaras att andelen prover från områden med låg deposition minskar.

Sökhjälp

Du kan anpassa din sökning angående:

  • Tidsintervall Välj vilka år som ska ingå i beräkningen. När rutan ”visa enskilda år” längst ned på söksidan är för­bockad redovisas resultaten för varje år istället för ett enda medel­värde för hela tids­perioden. .
  • Geografiskt urval Hela landet, enskilda län eller enskilda kommuner i ett län kan väljas. När rutan ”visa enskilda län” respektive ”visa enskilda kommuner” längst ned på sök­sidan är för­bockad får du resultaten uppdelade på flera olika geografiska områden i samma sökning. Väljer du ”alla län” och ”visa enskilda län” får du alltså ett medel­värde för varje län istället för ett medel­värde över alla län.
  • Provurval Välj att få medel­värden över en hel prov­grupp som fisk, eller över en enskild prov­typ som abborre. När rutan ”visa enskilda provtyper” längst ned på söksidan är förbockad får du ett medel­värde för varje enskild provtyp som ingår i ditt urval.
  • Medelvärdesberäkning Här kan du välja det lägsta antalet enskilda prov som måste ingå i medel­värdesvberäkningen för att ett resultat ska redovisas.