Lämna dosuppgifter i DosReg

Sjukvården ska optimera undersökningsmetoderna för att hålla stråldoserna inom vården så låga som det rimligen är möjligt. DosReg möjliggör för vården att optimera sina radiologiska undersökningar.

Stråldoser inom vården ska hållas så låga som det rimligen är möjligt, utan att göra avkall på den diagnostiska informationen i bilderna. 

Kunskap om vilka stråldoser som patienter erhåller vid olika typer av radiologiska under­sökningar är en grundläggande förutsättning för optimering av strålskyddet.

I optimeringsarbetet är det värdefullt att kunna jämföra stråldoser och undersökningstekniker för en viss typ av undersökning i den egna verksamheten och relatera till motsvarande stråldoser på andra kliniker. Ett verktyg för sådana jämförelser är det nationella systemet med diagnostiska standardnivåer och referensnivåer för olika typer av radiologiska undersökningar.

Rapportering av uppgifter för bestämning av diagnostiska standardnivåer, statistiska uppgifter och undersökningstekniska uppgifter hanteras i webbtjänsten DosReg, som har utvecklats för att effektivisera insamling, analys och sammanställning av dosuppgifter från vården.

Vilka uppgifter som ska rapporteras framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar.

Funktion och nytta med DosReg

  • Insamling av data som beskriver undersökningstekniker och ligger till för grund för att beräkna Diagnostiska standardnivåer (DSN).
  • Jämförelser kan göras mellan de egna och andra avdelningars DSN-värden och undersökningstekniker kan därmed användas som underlag för dosoptimering.
  • Insamling av data (isotopstatistik och årsstatistik) som ligger till grund för att beräkna populationsdoser.

Om du behöver inloggningsuppgifter, har frågor eller upptäcker något som verkar vara fel i databasen, kontakta oss via e-post dosreg@ssm.se