Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab)

Clab är en förkortning för Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Vid Clab, som ligger i Oskarshamn, lagras allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken. Varje år kan lagret ta emot 300 ton bränsle. Även vissa mycket radioaktiva delar från kärnkraftsreaktorer lagras vid Clab.

Det använda kärnbränslet från kärnkraftverken går till mellanlagring vid Clab men måste så småningom flyttas till ett slutförvar, som ännu inte är byggt.

Mellanlagret öppnade 1985 och ligger i anslutning till kärnkraftverket i Oskarshamn. Under 2000-talet byggdes Clab ut med ytterligare bassänger för förvaring av det använda kärnbränslet.

I dag har anläggningen tillstånd att vid ett och samma tillfälle mellanlagra 11 000 ton använt kärnbränsle.

  • År 2024 fanns cirka 8 000 ton använt kärnbränsle i Clab. 
  • Clab kan ta emot 300 ton använt bränsle per år. En svensk kärnkraftreaktor producerar mellan 15 och 25 ton per år.

Bara högaktivt material på Clab

Vid Clab förvaras bara material som är högaktivt, det vill säga mycket radioaktivt. Materialet förvaras i stora vattenfyllda bassänger cirka 30 meter under markytan. Här finns använt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk och även från alla svenska forsknings- och försöksreaktorer från 1950-talet och framåt.

Vid Clab förvaras även andra högaktiva delar från kärnkraftreaktorerna, exempelvis styrstavar. Låg- och medelaktivt avfall lagras däremot inte vid Clab utan slutförvaras vid Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Clab drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).