Starta handelsverksamhet med joniserande strålning

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bedriva handelsverksamhet med joniserande strålning. För viss handel gäller endast anmälningsplikt, vilket innebär att du måste anmäla din verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Du som ansöker om tillstånd för din verksamhet eller gör en anmälan måste uppfylla de krav som ställs i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Exempel på tillståndspliktig handelsverksamhet:

  • Installation och underhåll av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller innehåller ett radioaktivt ämne
  • Handel med slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallade HASS

Exempel på anmälningspliktig handelsverksamhet:

  • Handel med radioaktiva ämnen som inte är HASS och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning.

Anmälan eller ansökan ska vara undertecknad av en behörig person som har rätt att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för företagets eller organisationens räkning, exempelvis en VD. Strålsäkerhetsmyndigheten ger normalt tillstånd och registrerar anmälan för juridiska personer, det vill säga företag eller organisationer med organisationsnummer registrerat i Sverige.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att din verksamhet sker enligt de krav vi ställer i våra föreskrifter.

Ansök om tillstånd för handelsverksamhet

För att ansöka om tillstånd för yrkesmässig handel med joniserande strålning måste du fylla i följande och skicka till oss:

  1. Blanketten "Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning".
  2. Dokumentation enligt instruktion till ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning.

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän du har fått ditt tillstånd.

Handläggningstid för tillståndsansökan

När en fullständig ansökan om tillstånd har kommit in till oss börjar ärendet att handläggas. I normala fall tar det 1–2 veckor.

Detta gäller dock inte stora eller komplicerade verksamheter där handläggningstiden blir längre.

Är din ansökan ofullständig och kräver kompletteringar blir handläggningstiden också längre. Om vi inte får in begärd komplettering kan vi komma att pröva ärendet i befintligt skick eller avvisa det.

Information om tillståndsplikt

Information om tillståndsplikt 

Anmäl handelsverksamhet

Yrkesmässig handel med strålkällor ska anmälas till Strål­säkerhets­myndig­heten. Du som verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som ditt tillstånd löper ut, alternativt innan din verksamhet startar. Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän vi har bekräftat din anmälan.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter.

Information om anmälningsplikt

Information om anmälningspliktig verksamhet

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.