Kan Strålsäkerhetsmyndigheten eller någon annan myndigheten mäta EMF från basstationer eller liknande i min bostad?

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av olika slags strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt.

Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Vi utvärderar forskning, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Strålsäkerhetsmyndigheten mäter också återkommande exponeringen för olika typer av elektromagnetiska fält på olika platser i samhället när vi misstänker hög exponering, för att studera och över lång tid få uppfattning om allmänhetens exponering. Resultatet visar att den totala exponeringen för trådlös teknik är låg. Därför bedömer vi att det inte finns några hälsorisker för allmänheten med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande trådlös teknik.

Strålsäkerhetsmyndigheten utför inte enskilda mätningar hos privatpersoner efter förfrågan. Vänd dig istället till din kommun vid frågor om radiovågor i din boendemiljö eller liknande: Kommuner, lista | SKR

Det är kommunerna som har det operativa tillsynsansvaret för mobilbasstationer. Det är alltså till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor som du ska vända dig när det gäller din boendemiljö. Kommunen kan sedan utföra tillsyn för att kontrollera om en basstation är felaktigt monterad i förhållande till bostäder, skolor dagis med mera. Krav kan ställas på den som satt upp basstationen att redovisa att exponeringsnivån inte avviker från vad som vanligtvis förekommer i liknande miljöer. Folkhälsomyndigheten, med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, ger i sin tur vägledning till kommunerna hur tillsynsarbetet kan bedrivas.

Här kan du läsa om olika myndigheters ansvar: 5G-teknik