Kärnsäkerhet i kärnkraftverk

För att kärnkraftsreaktorerna ska vara strålsäkra krävs en tålig och tillförlitlig konstruktion, en organisation med tillräckliga resurser och en god säkerhetskultur. Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar och ställer krav på att reaktorerna upprätthåller en bra säkerhet.

Säkerheten vid kärnkraftsreaktorerna är uppbyggd med den så kallade djupförsvarsprincipen.

Djupförsvaret

Djupförsvaret omfattar alla aspekter som bygger upp säkerheten: Från den faktiska konstruktionen till rutiner för samarbete med myndigheter och räddningstjänst vid en olycka.

Vanligtvis består djupförsvaret av fem skyddsnivåer:
Nivå 1 Kvalitet i konstruktion, drift och underhåll, för att förebygga driftstörningar och andra fel
Nivå 2 Upptäcka och kontrollera driftstörningar så att de inte leder till olyckor och att kärnkraftsreaktorn kan återföras till normaldrift
Nivå 3 Minimera konsekvenserna av olyckor och motverka omfattande bränsleskador
Nivå 4 Säkerställa att radioaktiva utsläpp orsakade av olyckor med omfattande bränsleskador är så låga som är möjligt och rimligt
Nivå 5 Lindra konsekvenser vid radioaktiva utsläpp

Nivåerna ska vara oberoende av varandra så långt det är möjligt och rimligt, så att brister i en nivå inte påverkar en annan nivå. Målet är att minimera olyckor, radioaktiva utsläpp och skadlig verkan av strålning.

Barriärer

Barriärer används som en del av djupförsvaret för att förhindra skadlig verkan av strålning och spridning av radioaktiva ämnen. Principen med flera barriärer innebär att om en barriär inte fungerar tar nästa vid. Exempelvis finns det fyra barriärer runt bränslet i härden:

  1. Bränslekuts
  2. Kapslingsrör
  3. Primärsystem (reaktortank)
  4. Reaktorinneslutning

Fundamentala säkerhetsfunktioner

En kärnkraftsreaktors säkerhet uppfylls genom att de fundamentala säkerhetsfunktionerna (funktioner som är grundläggande för säkerheten vid alla kärnkraftsreaktorer) fungerar som de ska. Dessa är:

  • Reaktivitetskontroll (till exempel möjligheten att snabbstoppa reaktorn)
  • Värmebortförsel från reaktor och bränsleförvaring
  • Inneslutning av radioaktivt material, skärmning av strålning, kontroll av planerade radioaktiva utsläpp och begränsningar av oavsiktliga radioaktiva utsläpp.

De fundamentala säkerhetsfunktionerna förekommer i olika grad i samtliga djupförsvarsnivåer.

Kärnkraftreaktorns konstruktion och hur verksamheten är organiserad bidrar till de fundamentala säkerhetsfunktionerna och uppbyggnaden av djupförsvaret. Alla dessa delar är tillsammans viktiga för att upprätthålla strålsäkerheten vid kärnkraftreaktorn.