Rakel

Radiokommunikation för effektiv ledning (Rakel) är ett gemensamt kommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Det används av räddningstjänst och polis samt av privata aktörer som elleverantörer och elnätsföretag. Tekniken som Rakel använder kallas Tetra och används förutom i Rakel även i Stockholms lokaltrafiks kommunikationssystem.

Myndigheten mätte signaler på tio platser i Malmö med omnejd under 2006. Syftet med mätningarna var att undersöka allmänhetens exponering för signaler från systemets basstationer. Som en jämförelse mättes även exponeringen för polisens och räddningstjänstens gamla analoga system, vilket var i drift parallellt med Rakel.

Resultaten visar att allmänhetens exponering för signaler på de uppmätta platserna motsvarar en tiotusendel eller lägre av myndighetens referensvärden. Mätningarna visar även att signalerna generellt har samma storlek som signalerna i polisens och räddningstjänstens gamla analoga nät. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömning är därför att exponeringen från basstationerna inte innebär några risker från strålskyddssynpunkt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar systemet i Sverige.