European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS-anläggningen) är en forsknings­anläggning som det europeiska konsortiet European Spallation Source ERIC (ESS) bygger i Lund. Tillstånds­ansökan lämnades till Strål­säkerhets­myndig­heten under 2012 och prövas i flera steg. Prövningen pågår tills ESS-anläggningen har färdig­ställts och kan tas i rutin­mässig drift.

Vid ESS-anläggningen planerar ESS att bygga en neutronkälla som gör det möjligt att studera material på molekylär och atomär nivå, med tillämpningar inom materialforskning på en mängd olika områden som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

Myndighetens prövning av ESS-ansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar om ESS-anläggningen uppfyller de krav som ställs i

  • strålskyddslagen med tillhörande förordning
  • myndighetens föreskrifter
  • beslutade tillståndsvillkor.

Det är upp till ESS att säkerställa att anläggningen uppfyller de krav som ställs.

Stegvis prövning

Sedan 2012 pågår en stegvis tillståndsprövning av ESS-anläggningen. De steg Strålsäkerhetsmyndigheten prövar fram till att ESS-anläggningen befinner sig i rutinmässig drift är

  • tillåtlighet- inklusive miljöprövning
  • installation
  • provdrift
  • rutinmässig drift

Strålsäkerhetsmyndigheten fattade 2020 beslut om ett första tillstånd för provdrift för en kortare inledande del av acceleratorn.

Mer information