Industri och handel

Joniserande strålning används inom industrin för att exempel­vis mäta densiteter, tjock­lekar eller nivåer. Joniserande strålning används också för att analysera material, avjonisera luft eller upptäcka före­komst av sprickor eller avvikelser. Inom handeln finns det före­tag som arbetar med för­säljning, uthyr­ning, installation och under­håll av strål­källor eller ut­rustning som kan avge joniserande strålning.

Strålsäkerhets­myndigheten ställer krav och utövar tillsyn över verk­samheter inom industri och handel där joniserande strålning förekommer.