Industri och handel

Joniserande strålning används inom industrin för att exempel­vis mäta densitet, tjock­lek eller nivå. Joniserande strålning används också för att analysera material, avjonisera luft eller upptäcka före­komst av sprickor eller avvikelser. Det finns också före­tag som arbetar med för­säljning, uthyr­ning, installation och under­håll av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning och radioaktiva ämnen.

Strålsäkerhets­myndigheten ställer krav och utövar tillsyn över verk­samheter inom industri och handel där joniserande strålning förekommer.