Industri och handel

Industri och handel

Joniserande strålning används inom industrin för att exempel­vis mäta densitet, tjock­lek eller nivå. Joniserande strålning används också för att analysera material, avjonisera luft eller upptäcka före­komst av sprickor eller avvikelser. Det finns också före­tag som arbetar med för­säljning, uthyr­ning, installation och under­håll av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning och radioaktiva ämnen.

Strålsäkerhets­myndigheten ställer krav och utövar tillsyn över verk­samheter inom industri och handel där joniserande strålning förekommer.

Anmälan av viss verksamhet inom industri och handel

Viss verksamhet inom industri och handel är anmälnings­pliktig. Det handlar om verksamhet med bland annat kabinett­röntgen; tekniska anordningar för mätning, kontroll, analys och laboratorie­användning som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla; slutna strålkällor som inte är placerade i en teknisk anordning och som inte kategoriseras som HASS; öppna strålkällor med låg aktivitet samt yrkesmässig handel. Sådan verk­samhet ska anmälas till Strål­säker­hets­myndig­heten.

Har du frågor om strålning inom industri och handel?

Har du frågor om strålning inom industri och handel men hittar inte det du letar efter på webbplatsen?

Kontakta enheten för yrkesverksamhet via e-post.

Om du vill ta del av en allmän handling, kontakta myndighetens registratur.