Människa-Teknik-Organisation

För att en verksamhet ska vara strålsäker, både för de som arbetar där och för allmänheten, behöver den utföras av en välfungerande organisation. Personal behöver dessutom ha goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Detta är viktiga delar i den systemsyn kallad Människa-Teknik-Organisation (MTO) som kompletterar teknisk expertis.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn bland annat över verksamheten vid de kärntekniska anläggningarna. Det innebär att vi granskar anläggningarnas verksamhet för att kontrollera om de upprätthåller strålsäkerheten. I denna granskning är det viktigt att vi utöver tekniskt kunnande också har ett MTO-perspektiv.

MTO-perspektivet utgår från att strålsäkerhet påverkas av samverkan mellan:

  • Människans förmågor och begränsningar
  • Teknisk utrustning och omgivande miljö
  • Organisationen och de förutsättningar denna ger

Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpar MTO-perspektivet även för andra verksamheter som myndigheten har tillsyn över.

Detta granskar vi inom MTO

När vi granskar ur ett MTO-perspektiv undersöker vi i korthet om verksamheten:

  • Har nödvändiga instruktioner samt tydligt definierade ansvar och befogenheter (ledningssystem).
  • Försäkrar sig om att det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens.
  • Har goda arbetsförutsättningar för personalen och tillräckliga ekonomiska resurser.
  • Har funktioner för oberoende säkerhetsgranskning och för regelbundet återkommande internrevisioner.
  • Ser till att säkerhetsmedvetenheten är god hos alla som arbetar vid anläggningen.
  • Har bra system för förändringar av anläggningen och för utredningar av händelser vid anläggningen.

Genom att uppfylla dessa krav är det möjligt att upprätthålla en god säkerhetskultur.

Beteendevetenskap tillsammans med teknik

I vår tillsyn arbetar beteendevetare tillsammans med tekniska experter inom många olika områden. På så sätt kan vi försäkra oss om att tillståndshavarna tar sitt ansvar för att anläggningarna underhålls, utvecklas och drivs med en hög säkerhet.

Vi granskar och inspekterar både hur själva systemet ser ut och hur det fungerar i verkligheten. Om anläggningarna inte lever upp till kraven fattar vi beslut om att de måste åtgärda sina brister.