Myndighetens uppdrag inom radon

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar bland annat med riskbedömningar, tillsynsvägledning och information till kommuner och andra myndigheter. Vi erbjuder utbildningar inom området och vi driver även ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar.

Flera myndigheter ansvarar för radonfrågor. Nedan kan du läsa om de olika myndigheternas ansvar.

Kommunernas miljö-och hälsoskyddsnämnder är den lokala myndighet som har den operativa tillsynen i befintliga bostäder och lokaler för allmänna ändamål. I kommunernas ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenhet för människors hälsa. Kommunernas byggnadsnämnder har tillsynsansvar för nybyggnation och ansvar för att radonfrågor beaktas i översiktsplaner och detaljplaner. Det är i första hand till din kommun du ska vända dig om du har frågor om radon.

Folkhälsomyndigheten har fastställt riktvärdet för befintliga bostäder samt för skolor, förskolor och offentliga lokaler. Riktvärdet ligger till grund för kommunens bedömning om det finns olägenhet för människors hälsa i byggnader till följd av radon. Folkhälsomyndigheten vägleder också kommunerna i deras tillsynsarbete när det gäller hälsoskydd.

Boverket har fastställt gränsvärden vid nybyggnation för radon i inomhusluften och för gammastrålning. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR. Boverket har även allmänna råd om hur byggnader ska utformas för att förebygga radonproblem. Boverket ansvarar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där radon ingår.

Arbetsmiljöverket fastställer de hygieniska gränsvärdena på arbetsplatser för arbete under jord, arbete i inredda bergrum samt för arbete ovan jord. Gränsvärdena är angivna som exponering, det vill säga radonhalt multiplicerat med exponeringstiden. Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn gentemot arbetsplatser.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten. SGU ger råd till kommuner och andra aktörer när det gäller markradon och naturlig strålning.

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De granskar och godkänner laboratorier och mätföretag som utför mätningar av radon i luft och i dricksvatten.

Livsmedelsverket handhar både gränsvärden för stora producenter (SLV FS 2001:30) och rekommendationer för små producenter (Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) när det gäller radioaktivitet i dricksvatten.