Myndighetens uppdrag

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar bland annat med tillsyn på arbetsplatser, riskbedömningar, tillsynsvägledning och information till kommuner och andra myndigheter. Vi erbjuder radonutbildningar och driver ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar. I enlighet med EU:s strålskyddsdirektiv ansvarar vi, tillsammans med andra myndigheter, också för att ta fram en nationell handlingsplan för radon.

Flera myndigheter ansvarar för radonfrågor. Nedan kan du läsa om de olika myndigheternas ansvar.

Kommunernas bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnder är den lokala myndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde, vilket bland annat omfattar radon. Kommunernas byggnadsnämnder har tillsynsansvar för nybyggnation och ansvar för att radonfrågor beaktas i översiktsplaner och detaljplaner. Det är i första hand till din kommun du ska vända dig om du har frågor om radon.

Arbetsmiljöverket fastställer de hygieniska gränsvärdena på arbetsplatser för arbete under jord, arbete i inredda bergrum samt för arbete ovan jord. Gränsvärdena är angivna som exponering, det vill säga radonhalt multiplicerat med exponeringstiden (den tid du vistas i en lokal och utsätts för radon). Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn gentemot arbetsplatser. Om en arbetsplats har radonhalter över 200 Bq/m3 ska arbetsgivaren anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigeten, tillsynsansvaret delas i dessa fall mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Boverket har fastställt gränsvärden vid nybyggnation för radon i inomhusluften och för gammastrålning. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR. Boverket har även allmänna råd om hur byggnader ska utformas för att förebygga radonproblem. Boverket ansvarar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där radon ingår. 

Folkhälsomyndigheten vägleder kommunerna i deras tillsynsarbete när det gäller hälsoskydd. Myndigheten har bland annat ansvar för olägenhet i inomhusmiljö som ventilation, fukt och buller.

Livsmedelsverket fastställer gränsvärden för vattenproducenter och ger rekommendationer för enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar. På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för radon i dricksvatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande bland annat radon på arbetsplatser. Det innebär exempelvis att Strålsäkerhetsmyndigheten kan begära in protokoll från radonmätningar för att kontrollera om anmälningsplikt gäller eller inte. Myndigheten är också ansvarig för tillsynsvägledning till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor gällande radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Myndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon och håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder, på arbetsplatser och i dricksvatten. Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för att samordna olika statliga myndigheters arbete med radon.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten. SGU ger råd till kommuner och andra aktörer när det gäller markradon och naturlig strålning.

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De granskar och godkänner laboratorier som utför mätningar av radon i luft och i dricksvatten. På Swedac:s webbplats finns listor över företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar.

Nationell handlingsplan för radon

I EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ställs krav på medlemsländerna att upprätta en nationell handlingsplan för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna till följd av exponering för radon.

Handlingsplanen föreslår bland annat

  • ett formaliserat samarbete om radon mellan berörda myndigheter, under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten, med uppdrag att planera och följa upp insatser för att genomföra de strategier och aktiviteter som handlingsplanen tar upp
  • att en radonkampanj genomförs som en del av långsiktiga kommunikationsinsatser för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalter
  • att myndigheternas information om radon samordnas så att heltäckande information finns lätt tillgängligt
  • att myndigheterna ska verka för att alla bostäder på sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3.

Denna text finns även på lättläst svenska