Nödkylning av en tryckvattenreaktor

En tryckvattenreaktor har olika kretslopp med vatten som skiljs åt i ånggeneratorerna. Det gör att energin kan flyttas utan att vattnet blandas. Vattnet i reaktorhärden hör till primärkretsen.

© 2014. Grafik: Solveig Hellmark
  1. Om ett rör i reaktorns primärkrets går sönder måste reaktorn snabbstoppas. Fortfarande alstrar dock härden så mycket värme att den riskerar att smälta. Därför måste den kylas.
  2. För att kyla härden pumpas vatten automatiskt in i reaktortanken från en tank.
  3. När vattnet i den externa tanken tar slut kan utrunnet vatten från det trasiga röret tas från inneslutningens botten.
  4. Det varma vattnet i botten på inneslutningen pumpas bort och kyls i värmeväxlare som i sin tur kyls av havsvatten.
  5. Det kylda vattnet förs tillbaka till primärkretsen och kyler härden.
  6. Primärvattnet har värmt upp inneslutningen som är fylld av ånga. Ju mer ånga, desto högre tryck. För att sänka trycket används ett sprinklersystem där vattnet sprinklas i inneslutningens övre del. Då kyls ångan och trycket sjunker.

Om den vanliga elförsörjningen är ur drift fungerar nödkylningen med hjälp av dieselgeneratorer.