Radioaktiva ämnen

I Sverige består miljöövervakningen av joniserande strålning av flera kompletterande delar. Dessa är varningssystem och beredskap, övervakning kring kärntekniska anläggningar samt långa tidsserier och karteringar på nationell nivå.

Varningssystem och beredskap

Genom att kontinuerligt mäta gammastrålningen i omgivningen kan vi upptäcka förändringar i miljön på ett tidigt stadium, om ett större utsläpp skulle inträffa. Våra mätningar sker med hjälp av följande system.

  1. För att tidigt få en varning om halter av radioaktivitet i luften ökar markant har myndigheten 28 mätstationer. Mätstationerna är utspridda över hela Sverige och data från dem förs automatiskt över till Strålsäkerhetsmyndigheten.
  2. För att även mycket små eller avlägsna utsläpp ska kunna registreras används ett långsammare men känsligare mätsystem. Strålsäkerhetsmyndighetens sex luftfilterstationer används till de mätningarna.

Övervakning kring kärntekniska anläggningar

I Sverige finns fyra kärnkraftverk varav ett är avstängt, en bränslefabrik och en forskningsanläggning. Kring dessa anläggningar finns ett omfattande lokalt miljöövervakningsprogram där anläggningarna mäter koncentrationen av radioaktiva ämnen i många olika provslag, till exempel mossa, ormbunke, olika sädesslag, fisk, sediment, blåstång och musslor. Syftet med övervakningen är främst att upptäcka eventuella större utsläpp som inte upptäckts vid kontrollmätningar av utsläppt vatten och luft samt att ge en bild av långsiktiga förändringar av radionuklidhalter i närmiljön som ett underlag för bedömningar av biologisk påverkan i recipienten.

Långa tidsserier och karteringar på nationell nivå

För att följa hur koncentrationen av radioaktiva ämnen på sikt förändras i människor och miljön (till exempel i vatten, mjölk, fisk, ren och älg) upprepas mätningar varje år i fastlagda delprogram. På så sätt får vi värdefull kunskap om hur radioaktiva ämnen uppträder i miljön. Efter Tjernobylolyckan har en stor del av trendövervakningen varit inriktad på cesium-137 (137Cs). Karteringar genomförs med syfte att få en heltäckande nationell bild av tillståndet vad gäller till exempel markstrålning från radioaktiva ämnen i marken, radioaktiva ämnen i dricksvatten från privata brunnar och radon i bostäder. Sådana nationella karteringar är viktiga för att kunna uppskatta stråldosen till allmänheten.

Sökbara miljödata

I Strålsäkerhetsmyndighetens Miljödatabas finns enskilda mätvärden av nuklider och prover kopplade till en provstation. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten. Myndighetens kartvisare innehåller för närvarande en karta över cesiumnedfallet efter Tjernobylolyckan och en karta som redovisar halter av cesium-137 i vildsvin skjutna på olika platser.