Regelverk för industriell radiografering

I tabellen finner du lagarna, förordningarna och föreskrifterna som berör industriell radiografering. Under tabellen har vi lyft fram några viktiga punkter i vårt regelverk.

Strålskyddslag (2018:396) Grundläggande krav vid verksamheter med strålning, såsom allmänna skyldigheter när det gäller utbildning och skyddsanordningar. Lagen ger också svar på vad som gäller vid tillståndsplikt, anmälningsplikt, tillsyn och ansvarsbestämmelser såsom böter eller fängelse.
Strålskyddsförordning (2018:506) Förordningen beskriver gällande dosgränser, krav på optimering samt andra bestämmelser om skydd mot strålning.

Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Tillståndet för radiografering är avgiftsbelagt och uppgifter om avgifterna finns i denna förordning. Du som ansöker om ett nytt tillstånd betalar den första avgiften i samband med ansökan. Därefter faktureras avgiften årligen.
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning I föreskriften finns bland annat krav på ledningssystem, organisation, kompetens, strålskyddsexpertfunktion, skydd av arbetstagare och allmänhet, kontroller och dokumentation samt vad som gäller för slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallad HASS. Definition på HASS kan ses i bilaga 2.
SSMFS 2018:6 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering I föreskriften preciseras kraven på den som vill bedriva verksamhet med industriell radiografering, exempelvis utbildningskrav för arbetstagare.
SSMFS 2008:26 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar Föreskriften rör arbete i kärntekniska anläggningar. Ställer krav på information och utbildning, lokal strålskyddsinstruktion, kontrollerat område, persondosimetri, instrument och utrustning, transporter inom anläggningen (radioaktivt material), rapportering och dokumentation. Den riktar sig till både kärnkraftverket och tillståndshavaren för verksamheten med radiografering.

Strålskyddsexpert

I verksamhet med radiografering ska verksamhetsutövaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion. Den som ska ingå i en strålskyddsexpertfunktion måste vara godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Kompetenskraven hos en strålskyddsexpertfunktion framgår av föreskriften SSMFS 2018:1.

Information om vad som krävs för att ansöka om godkännande av en strålskyddsexpertfunktion finner du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Teoretiska och praktiska kunskaper inom strålskydd

Verksamhetsutövaren ska se till att alla arbetstagare som deltar i arbetet med radiografering har de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att arbetet ska kunna bedrivas på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Verksamhetsutövaren ska också se till att personer i omgivningen informeras om riskerna för deras del.

För arbete med öppen radiografering ställs särskilda krav på strålskyddsutbildning. Det finns även råd om vad som minst ska ingå i strålskyddsutbildningen.

Mer information om kompetenskrav för radiografering finns i strålskyddslagen, SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:6.

Mätning av stråldoser

Alla som deltar i öppen radiografering ska bära en individuell persondosmätare. Persondosmätaren ska vara från en av Strålsäkerhetsmyndighetens godkänd persondosimetritjänst. Godkända persondosimetritjänster finner du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Vid radiografering ska strålningsmängden också kontrolleras genom mätning med kalibrerade direktvisande mätinstrument med larmfunktion. Det finns olika gränsvärden för där personer vistas längre stunder och där någon bara vistas tillfälligt. Området för radiografering ska tydligt skyltas och spärras av.

Det är viktigt att se till att de mätinstrument som används är rätt med hänsyn till aktuellt strålslag, energier och de eventuella radioaktiva ämnenas fysikaliska egenskaper. Mätinstrumenten ska genomgå regelbundna funktionskontroller.

Mer information finns i regelverket och i Strålsäkerhetsmyndighetens handbok för industriell radiografering.

Praktiska strålskyddstips inom radiografering

Strålning och risk för oplanerade händelser kan reduceras genom att till exempel

 • placera en slitsbländare (för röntgenutrustning) eller en kollimator (för gammautrustning) mellan strålkällan och objektet
 • använda filter för att filtrera bort onödig strålning
 • använda strålskärm
 • använda varselskyltar
 • göra avskärmningar
 • inte lämna manöverbordet utan uppsikt utan att ha försäkrat sig om att det är avstängt och låst
 • använda rätt instrumentinställningar från början så att inga onödiga exponeringar görs
 • korta ner tiden för person som vistas i området
 • öka avståndet till strålkällan
 • informera externa personer i närheten
 • använda varningslampor
 • ha tillgång till nödstopp
 • förvissa sig om att utrustningen inte avger strålning efter genomförd provning
 • använda kalibrerad utrustning i gott skick
 • avskärma primärstrålningen vid varmkörning
 • ha området under uppsikt.

Fler tips och råd finns i Strålsäkerhetsmyndighetens handbok för industriell radiografering.

Speciella krav för arbete på kärnkraftverk

För arbete i kärntekniska anläggningar ställs särskilda krav på personstrålskydd. Kärnkraftverken har omsatt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:26) om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar i egna regler och rutiner som alla som arbetar vid ett kärnkraftverk måste följa.Det är viktigt att kärnkraftverkets strålskyddspersonal och radiograferingspersonalen samverkar i strålskyddsfrågor så att personstrålskyddet fungerar optimalt. Speciellt viktigt är detta under revisionsperioder då många externa personer rör sig inom kärnkraftverket. Mer information finns i SSMFS 2008:26.