Är det en hälsorisk att bo eller vistas nära en kraftledning?

Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält om gällande referensvärden respekteras.

Det finns dock en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationens cancerforskningsgrupp, International Agency for Research on Cancer (IARC), har därför klassat lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande.”

Med anledning av detta rekommenderar vi kommuner och kraftledningsbolag att begränsa exponeringen av lågfrekventa magnetfält från bland annat kraftledningar och transformatorstationer så långt som är möjligt och rimligt genom att inte placera dem nära bostäder eller där barn vistas varaktigt.

Läs mer om magnetfält och hälsorisker: Magnetfält och hälsorisker