Referensnivå och gränsvärden för radon

Referensnivån och gränsvärdena för radon är fastställda utifrån en samlad bedömning av risker med radon samt de ekonomiska- och de sociala konsekvenserna. Referensnivån och gränsvärden har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Referensnivån och gränsvärden för radon talar om hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten.

Gränsvärden är bindande

Gränsvärdena för radon är bindande. Om de överskrids så är den som ansvarar för byggnaden, arbetsplatsen eller dricksvattnet tvungen att vidta åtgärder.

Halter över referensnivån bör åtgärdas

Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån, förhöjda halter bör åtgärdas. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader
Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde 200 Bq/m3 Referensnivå.

Strålskyddsförordning (2018:506)
Radonhalt i nya byggnader 200 Bq/m3 Gränsvärde.

Boverkets byggregler, BBR, på Boverkets webbplats
Gammastrålning (miljödosekvivalentrat) i nya byggnader 0,3 µSv/h Gränsvärde för gammastrålning i rum där människor vistas mer än tillfälligt.

Boverkets byggregler, BBR, på Boverkets webbplats
Gammastrålning från byggnadsmaterial 1,0 mSv/år Referensnivå för extern exponering för gammastrålning från byggnadsmaterial anges i årlig effektiv dos för personer som vistas i byggnaden.

Strålskyddsförordning (2018:506)
Radonexponering på arbetsplatser

Hygieniska gränsvärden.
  200 Bq/m3 Anmälningsplikt vid halter över referensnivån på arbetsplatser trots försök att sänka dessa under referensnivån.
  0,36 × 106 Bq h/m3 och år

Gränsvärde för vilken radonexponering en person får utsättas för under ett år.

Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete.

  0,72 × 106 Bq h/m3 och år

Gränsvärde för vilken radonexponering en person får utsättas för under ett år.

Värdet gäller vid underjordsarbete i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar. Detta motsvarar en radonhalt på ca 400 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar.

  2,1 × 106 Bq h/m3 och år

Gränsvärde för vilken radonexponering en person får utsättas för under ett år.

Värdet gäller för underjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord. Detta motsvarar en radonhalt på ca 1300 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för anläggningsarbete under jord är 36 timmar per vecka).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2015:7, på Arbetsmiljöverkets webbplats

Rikt- och gränsvärden för radon i dricksvatten
Radonhalt i vatten från dricksvattenproducenter 100 Bq/l

Gränsvärde för vilken radonhalt som kan tillåtas i dricksvatten för att det ska anses vara hälsosamt och rent.

Om gränsvärdet överskrids ska dricksvattenproducenten omedelbart utreda orsaken till avvikelsen, bedöma om avvikelsen innebär en risk för människors hälsa samt så snart som möjligt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med avvikelsen. Vid bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas ska hänsyn tas till hur omfattande avvikelsen är och risken för människors hälsa.

Livsmedelsverkets föreskrifter, LIVSFS 2022:12, på Livsmedelsverkets webbplats

Radonhalt i vatten från   enskilda brunnar 1000 Bq/l Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft när radon avgår från vattnet vid användning och bidrar till att öka radonhalten i luften.

Rådet gäller för dricksvatten från enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar som tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn, eller som försörjer färre än 50 personer.

Se Livsmedelsverkets vägledning: 
Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, på Livsmedelsverkets webbplats
Indikativ dos 0,1 mSv/år Gränsvärde Indikativ dos, ID.

Gränsen på 0,1 mSv betyder att detta är den högsta stråldos som en människa bör exponeras för via dricksvattnet under ett år. Det gäller för den sammanlagda dosen från radioaktiva ämnen i dricksvatten, med undantag av radon och dess sönderfallsprodukter, tritium och kalium-40.

Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2015:3, på Livsmedelsverkets webbplats

Radon och gammastrålning

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller en viss halt av de naturligt förekommande radioaktiva ämnena uran, torium och kalium som avger gammastrålning. Genom att begränsa hur mycket ett byggnadsmaterial får stråla i en färdig byggnad så begränsas samtidigt mängden radon som avges från materialet. Om en mätning av miljödosekvivalentraten (gammastrålning) visar mer än 0,3 µSv/h så kan väggen innehålla tillräckligt mycket uran och radium för att kunna orsaka förhöjda radonhalter. 

Hälsoeffekten från gammastrålningen från ett byggnadsmaterial är alltid lägre än risken från radon om halten i luften inte åtgärdats. Det är därför sällan motiverat att vidta åtgärder mot gammastrålningen, det är viktigare att åtgärda radonhalten.

Vid större ombyggnationer kan det dock vara motiverat att riva vissa vägar och ersätta dem med ett byggnadsmaterial som innehåller lägre halter av radium.  Då minskar gammastrålningen i rummet samtidigt som risken att få förhöjda radonhalter minskar