Forskning-Utveckling-Demonstration (FUD)

Vart tredje år måste kärnkraftverkens ägare visa hur de utvecklar arbetet kring använt kärnbränsle, kärnavfall och avveckling av sina reaktorer. Arbetet sammanställs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) på uppdrag av reaktorägarna och redovisas i form av en rapport som benämns Fud-program, där Fud står för Forskning-Utveckling-Demonstration. Rapporten lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten för granskning, varpå myndigheten yttrar sig till regeringen. Regeringen beslutar därefter om industrin har genomfört Fud-programmet på det sätt de är skyldiga att göra.

Reaktorägarna måste redovisa ett så kallat Fud-program vart tredje år. Syftet med programmet är att reaktorägarna kan visa att de ständigt utvecklar sina metoder och sitt forskningsarbete kring planeringen och genomförandet av avvecklings- och rivningsarbetet av kärnkraftverken, samt hanteringen och det planerade omhändertagandet av det använda kärnbränslet och kärnavfallet.

Det här måste redovisas i Fud-programmet:

  • Hur reaktorägarna arbetar med forskning och utveckling och demonstration av de tekniker som krävs för en säker hantering av använt kärnbränsle och kärnavfall.
  • Vad de har åstadkommit de senaste tre åren.
  • Hur de tänker förbättra sitt arbete.
  • En plan för hur kärnkraftverken i framtiden ska avvecklas.
  • En detaljerad planering över vad de ska göra de kommande sex åren.

Kraven på Fud-programmet finns i kärntekniklagen.

Teknik och samhällsvetenskap

Fud-programmet berör såväl tekniska som samhällsvetenskapliga aspekter. Genom åren har programmet bland annat handlat om reaktorägarnas arbete med olika slutförvarsmetoder. Det har också tagit upp formerna för samarbete med de kommuner som berörs av ett slutförvar.

Reaktorägarna genomför dessutom löpande demonstrationer av det framtida slutförvarsarbetet. Sådana demonstrationer görs bland annat i ett underjordiskt berglaboratorium vid Oskarshamns kärnkraftverk. Där går det till exempel att testa och utveckla tekniker för att borra tunnlar i samma skala som det planerade slutförvaret, eller utföra experiment i en miljö som liknar den man förväntar sig i ett framtida slutförvar.

Regeringen fattar beslut om Fud-programmet

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar Fud-programmet för att bedöma om det är tillräckligt väl underbyggt. Regeringen beslutar därefter om reaktorägarna har genomfört Fud-programmet på det sätt de är skyldiga att göra. Om det är nödvändigt ställer regeringen också villkor på reaktorägarnas fortsatta arbete med forskning och utveckling.