Konkursförvaltning av industriverksamhet med joniserande strålning

När en industriverksamhet där joniserande strålning används går i konkurs tar konkursboet över verksamhetsutövarens rättig­heter och skyldig­heter. Anledningen är att radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra strålning inte ska hamna på drift och riskera att utgöra en hälsorisk.

Det är därför konkurs­förvaltarens ansvar att

  • noga undersöka om konkurs­boet innehar radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning
  • se till att radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning tas hand om på ett strålsäkert sätt
  • anmäla konkursen och eventuella radioaktiva ämnen respektive tekniska anordningar i konkursboet till Strålsäkerhetsmyndigheten så snart som möjligt, dock senast två månader efter konkurs­beslutet
  • bevaka kostnaderna noga eftersom det kan vara mycket kostsamt att ta hand om vissa radioaktiva ämnen.

Konkurs­förvaltaren är företrädare för konkursboet och kan även

  • fortsätta industriverksamheten enligt tillståndet eller anmälan, tills den avvecklas
  • låta radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning övergå i ett annat företags ägo som då måste ansöka om tillstånd eller få sin anmälan bekräftad av Strål­säkerhets­myndig­heten.

Tillståndet måste vara beviljat och anmälan bekräftad innan de radioaktiva ämnena eller tekniska anordningarna får övertas.