Myndighetens uppdrag inom radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att ta fram föreskrifter och kontrollera hur de följs vid hantering och förvaring av radioaktivt avfall. Vi ansvarar också för att det finns en nationell plan för hantering av allt radioaktivt avfall och vi granskar arbetet med slutförvar av använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter som talar om vilka gränser och krav som gäller för radioaktivt avfall. Myndigheten kontrollerar hur dessa regler följs vid hanteringen och förvaringen av avfallet.

Det gör vi genom att                                              

  • inspektera och kontrollmäta
  • ge tillstånd för hur radioaktivt avfall ska hanteras
  • besluta om radioaktivt avfall kan friklassas, det vill säga hanteras som vanligt avfall.

Nationell plan för radioaktivt avfall

Alla länder som är medlemmar i EU måste ha en nationell plan för radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att det finns en sådan i Sverige. Planen ska bland annat beskriva vilka typer av radioaktivt avfall som uppstår, hur avfallet ska hanteras, transporteras och slutförvaras, och vem som ansvarar för att detta görs på ett strålsäkert sätt.

Slutförvar för använt kärnbränsle

Arbetet med att utveckla en säker metod för slutförvar av använt kärnbränsle utförs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som ägs gemensamt av kärnkraftsföretagen.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar SKB:s arbete kring slutförvaret av använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken.

Det gör vi genom att

  • granska arbetet från strålskydds- och säkerhetssynpunkt
  • finnas till hands som expertstöd i kärnavfallsfrågan, främst för de kommuner som ingår i platsundersökningar för slutförvar
  • ha en kontinuerlig dialog med bland annat kommuninvånare, politiker och olika opinionsgrupper.

Internationell samverkan

Genom myndighetens samverkan med internationella organisationer och finansiering av forskning sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring avfallsfrågorna.