Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). När vår granskning av ansökan är klar lämnar vi ett yttrande till regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte. I yttrandet kan vi även föreslå tillståndsvillkor.

Vid SFR, som ligger i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, förvaras låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, industrin, sjukvården, veterinärvården och forskning. SFR kommer att behöva byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk.

Vi granskar slutförvarets strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar den ansökan som SKB har lämnat till myndigheten, om tillstånd att bygga ut SFR.

I SFR ska det låg- och medelaktiva radioaktiva avfallet förvaras strålsäkert, vilket innebär att utläckaget av radioaktiva ämnen från förvaret är begränsat och uppfyller de krav som har ställts för skyddet av människor och miljön. Vi bedömer om såväl vald plats som de valda metoderna uppfyller kraven på strålsäker slutförvaring. Slutförvaret får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av så kallad bakgrundsstrålning. Det gäller både nu och för framtida generationer.

Yttrande till regeringen som fattar beslut

När vi är klara med vår granskning av SKB:s ansökan, och har tagit ställning till om den utbyggda anläggningen kan förväntas uppfylla kraven på strålsäker slutförvaring, lämnar vi ett yttrande till regeringen. I yttrandet föreslår vi antingen att regeringen beviljar SKB tillstånd att bygga ut SFR eller att regeringen avslår tillståndsansökan. Vi kan även föreslå att regeringen utfärdar tillståndsvillkor.

Vi planerar att lämna vårt yttrande rörande utbyggnad av SFR till regeringen under 2019.

Mark- och miljödomstolen

Det är inte bara Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar SKB:s planer på att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Mark- och miljödomstolen prövar SKB:s ansökningar mot miljöbalken.

Strålsäkerhetsmyndigheten är remissinstans i prövningen, i egenskap av expertmyndighet i strålsäkerhetsfrågor.

Som remissinstans har vi granskat ansökan enligt miljöbalken. Den 17 januari lämnade vi över vårt yttrande till mark- och miljödomstolen i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR.

När domstolen är klar med sin prövning lämnar den ett eget yttrande till regeringen. Därefter är det regeringen som fattar beslut om tillåtlighet respektive tillstånd ska medges eller inte.

Om regeringen beviljar SKB tillstånd att bygga ut SFR och den berörda kommunen, Östhammar, ställer sig positiv till beslutet kommer slutförvarets kapacitet att öka från cirka 63 000 kubikmeter till omkring 200 000 kubikmeter.