Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Vi har granskat SKB:s ansökan och lämnade den 22 oktober 2019 vårt yttrande till regeringen. I yttrandet tillstyrker vi SKB:s ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

Vid SFR, som ligger i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, förvaras låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, industrin, sjukvården, veterinärvården och forskning. SFR kommer att behöva byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk.

Vi har granskat slutförvarets strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat den ansökan som SKB har lämnat till myndigheten, om tillstånd att bygga ut SFR.

I SFR ska det låg- och medelaktiva radioaktiva avfallet förvaras strålsäkert, vilket innebär att utläckaget av radioaktiva ämnen från förvaret är begränsat och uppfyller de krav som har ställts för skyddet av människor och miljön. I vår granskning har vi bedömt om såväl vald plats som de valda metoderna uppfyller kraven på strålsäker slutförvaring. Slutförvaret får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av så kallad bakgrundsstrålning. Det gäller både nu och för framtida generationer.

Yttrande till regeringen som fattar beslut

Den 22 oktober 2019 lämnade vi vårt yttrande till regeringen. I yttrandet tillstyrker vi SKB:s ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

Mark- och miljödomstolen

Det är inte bara Strålsäkerhetsmyndigheten som har granskat SKB:s planer på att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Mark- och miljödomstolen har prövat SKB:s ansökningar mot miljöbalken och vi har, i egenskap av myndighet med expertkompetens i strålsäkerhetsfrågor, varit remissinstans i domstolens prövning.

Som remissinstans har vi granskat ansökan enligt miljöbalken. Den 17 januari 2019 lämnade vi vårt yttrande till mark- och miljödomstolen i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR.

Den 13 november 2019 lämnade mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen, i vilket de tillstyrker ansökan.

Det regeringen som fattar beslut om tillåtlighet respektive tillstånd ska medges eller inte.

Om regeringen beviljar SKB tillstånd att bygga ut SFR och den berörda kommunen, Östhammar, ställer sig positiv till beslutet kommer slutförvarets kapacitet att öka från cirka 63 000 kubikmeter till omkring 200 000 kubikmeter.