Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Efter granskningen av SKB:s ansökan lämnade vi den 22 oktober 2019 vårt yttrande till regeringen. I yttrandet tillstyrkte vi ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Den 22 december 2021 beslutade regeringen att ge tillstånd till utbyggnad och fortsatt drift av SFR.

Vid SFR, som ligger i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, förvaras låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, industrin, sjukvården, veterinärvården och forskning. SFR behöver byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk.

Vi har granskat slutförvarets strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat den ansökan som SKB lämnade till myndigheten, om tillstånd att bygga ut SFR.

I SFR ska det låg- och medelaktiva radioaktiva avfallet förvaras strålsäkert, vilket innebär att utläckaget av radioaktiva ämnen från förvaret är begränsat och uppfyller de krav som har ställts för skyddet av människor och miljön. I vår granskning bedömde vi om såväl vald plats som de valda metoderna uppfyller kraven på strålsäker slutförvaring. Slutförvaret får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av så kallad bakgrundsstrålning. Det gäller både nu och för framtida generationer.

Yttrande till regeringen som fattar beslut

Den 22 oktober 2019 lämnade vi vårt yttrande till regeringen. I yttrandet tillstyrkte vi SKB:s ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR.

Prövningen enligt miljöbalken

Det är inte bara Strålsäkerhetsmyndigheten som har granskat SKB:s ansökan om att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Mark- och miljödomstolen har prövat SKB:s ansökningar mot miljöbalken. Vi har, i egenskap av myndighet med expertkompetens i strålsäkerhetsfrågor, varit remissinstans i domstolens prövning.

Som remissinstans granskade vi ansökan enligt miljöbalken. Den 17 januari 2019 lämnade vi vårt yttrande till Mark- och miljödomstolen i vilket vi tillstyrkte SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR.

Den 13 november 2019 lämnade Mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen, i vilket de tillstyrkte ansökan.

Regeringens beslut

Den 22 december 2021 beslutade regeringen att ge SKB tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken till utbyggnad och fortsatt drift av SFR.

Bakgrundsstrålning

Bakgrundsstrålning är den strålning som ständigt finns på en viss plats.

I fråga om joniserande strålning utgörs bakgrundsstrålningen huvudsakligen av kosmisk strålning, strålning från marken och från radon i luften. Även den egna kroppen avger ständig strålning.

Den naturliga bakgrundsstrålningen från kosmisk strålning och radioaktiva ämnen i vår omgivning och i kroppen ger i Sverige en årlig stråldos på cirka en millisievert (mSv). Stråldosen från radon är inte medräknad eftersom det finns stora variationer.