Kraftledningar

Kraftledningar används för att leda elektricitet från kraftverk till olika delar av samhället. Ledningarna alstrar magnetfält och elektriska fält. Det finns en misstanke om att magnetfälten ökar risken för barnleukemi.

Kraftledningar dras ofta långa sträckor för att leda elektrisk energi från kraftverken till samhället. Kring kraftledningar uppstår magnetfält och elektriska fält, precis som intill alla andra elektriska anordningar och apparater.

Till och med under en kraftledning är magnetfältet vanligtvis långt under Strål­säker­hetsmyndighetens referensvärde. Referensvärdet är den högsta nivån av magnetfält som vi rekommenderar att allmänheten exponeras för.

Misstanke om ökad risk för barnleukemi

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om att även svaga magnetfält från kraftledningar skulle kunna öka risken för barnleukemi. Däremot har forskare inte hittat någon förklaring till det observerade sambandet mellan magnetfält och barnleukemi. Världs­hälso­organisationen (WHO) har därför klassat magnetfält som möjligen cancerframkallande, vilket är den svagaste misstankegraden.

I Sverige drabbas cirka 80 barn om året av barnleukemi. Baserat på aktuellt kunskapsläge bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att mindre än ett fall per år skulle kunna vara orsakat av magnetfält, huvudsakligen från kraftledningar under förutsättning att det finns ett orsakssamband mellan magnetfält och barnleukemi.

Vår rekommendation

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att onödig exponering för magnetfält bör begränsas om det kan göras till rimliga kostnader och konsekvenser. Det gör vi på grund av misstanken om att magnetfält ökar risken för barnleukemi. Detta bör man ta hänsyn till vid samhällsplanering.

UV-strålning är cancerframkallande

Solljuset och dess UV-strålning är sedan 1992 klassat som cancerframkallande för människor av Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC).

Sedan 2009 är alla sorters UV-strålning och även användning av solarium klassat som cancerframkallande i den högsta riskkategorin (klass 1).

IARC:s cancerklassificering

  • Klass 1: Cancerframkallande för människor
  • Klass 2A: Troligen cancerframkallande för människor
  • Klass 2B: Möjligen cancerframkallande för människor
  • Klass 3: Inte möjligt att klassificera