Myndighetens UV-arbete

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bland annat riskbedömningar och tar fram råd, föreskrifter och regler för att minska antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning. Vi arbetar också med kunskapshöjande insatser.

Svenskarnas solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer. Därför är arbetet med information och utbildning för att förändra människors solbeteende mycket viktigt.

Målet för vårt UV-arbete

Ett övergripande mål för vårt UV-arbete är att antalet fall av hudcancer orsakade av UV-strålning inte ska vara fler år 2020 än år 2000. Målet är formulerat inom ramen för Säker strålmiljö, som är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Årlig rapport om kunskapsläget

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar förbyggande och pådrivande på olika nivåer inom UV-området. Vi gör riskbedömningar och tar fram råd, föreskrifter och regler som ska bidra till att minska de skadliga effekterna från UV-strålning. Med stöd från vårt vetenskapliga råd för UV-frågor följer vi forskningen inom området. Rådet sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Barn i fokus

I vårt informationsarbete prioriterar vi barn upp till tolv år samt vuxna i barns närhet. Orsaken är att det är viktigt att grunda goda vanor tidigt i livet. Dessutom har barn känsligare hud än vuxna. Vi samarbetar bland annat med andra myndigheter och organisationer för att nå ut med våra rekommendationer och solråd.

Sedan 2006 samarbetar vi till exempel med Svenska livräddningssällskapet som varje år lär tusentals barn att simma. Genom samarbetet ska barnen också lära sig att vistas i solen på rätt sätt.

Solvanor kartläggs årligen

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en årlig undersökning om svenskarnas solvanor. Resultatet rapporteras varje år som en del i uppföljningen av Säker strålmiljö.

Vi tar fram regler

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram regler och föreskrifter för verksamheter som hanterar strålning. Det gör vi med stöd av strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

Vi ger även stöd till kommunerna som har ansvar för tillsynen över solarier.