Cesium-137 i vildsvinskött

Höga halter av cesium i vildsvinskött är relativt vanligt förekommande i områden som drabbats av nedfall från Tjernobylolyckan. För att förbättra kunskapen om cesiumhalter i vildsvin i Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten, i samarbete med jägare, genomfört mätningar av vildsvinskött. Myndigheten har också gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra helkroppsmätningar av vildsvinsjägare i Heby kommun.

Mätningar av cesium i vildsvin som inte är avsedda för försäljning

Sedan juli 2021 subventioneras mätningar av cesium-137 (137Cs) i vildsvin som inte är avsedda för försäljning. Det innebär att jägare har möjlighet att kontrollmäta halten 137Cs i de vildsvin de själva jagar och avser äta. Läs mer på Livsmedelverkets webbplats:

Halter av cesium-137 (137Cs) i vildsvinskött är höga jämfört med andra viltslag. Studier i Europa, där vildsvin hela tiden har funnits i områden drabbade av Tjernobylolyckan, visar att cesiumhalterna sjunker mycket långsamt och att problemen med vildsvin är mer långvariga än för till exempel rådjur och älg.

Den svenska vildsvinspopulationen har i dag etablerat sig i områden i Sverige med nedfall från Tjernobylolyckan, vilket innebär att problem med höga halter 137Cs i vildsvin numer förekommer även i Sverige.

För att förbättra kunskapen om halter av 137Cs i vildsvin i Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten, i samarbete med jägare, genomfört mätningar av vildsvinskött.

I ett första steg mättes köttprov från cirka 250 vildsvin inom Södermanlands, Västmanlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län under december 2017 och januari 2018 för att få en ögonblicksbild av vilka halter som förekommer i olika områden. För att få en bättre bild av hur halterna i vildsvin varierar mellan årstider och olika individer i samma område fortsatte mätningarna i Heby kommun till och med februari 2021.

Mätresultat och rekommendationer

Resultaten från mätningarna från Södermanlands, Västmanlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län visar ett samband mellan förekomster av högre halter i vildsvin och högre markbeläggning av 137Cs efter Tjernobylolyckan.

I områden som drabbades mest av nedfall efter Tjernobylolyckan överstiger en stor andel av de provtagna vildsvinen försäljningsgränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Ett flertal individer överstiger, eller ligger mycket nära, den nivå på 10 000 Bq/kg där Livsmedelverkets kostråd avråder från att alls äta köttet.

I det begränsade antal mätningar som gjordes i den här undersökningen har inga vildsvin med halter över 1 500 Bq/kg hittats i Södermanlands eller Dalarnas län, eller i Köpings kommun. Ett fåtal prover precis över gränsvärdet har hittats i dessa områden vid tidigare undersökningar, och kan komma att påträffas även i framtiden.

Mätningar under längre tid i ett mindre område med nedfall efter Tjernobylolyckan (Heby kommun) indikerar att det finns en årstidsvariation. Under månaderna januari-april är medelvärdet cirka 4 500 Bq/kg, medan medelvärdet för månaderna september-oktober är cirka 570 Bq/kg. Cirka 2/3 av proven överskred gränsvärdet under vintermånaderna, medan 7 av 81 prov överskred gränsvärdet under höstmånaderna (de flesta alldeles i början eller slutet av perioden).

137Cs som vildsvinen får i sig med födan utsöndras hela tiden med avföringen. Om vildsvinen äter ren föda under en period minskar därför halterna med tiden. Detta innebär att halterna inte nödvändigtvis är högre i gamla grisar jämfört med yngre. Tvärtom är halterna i dessa undersökningar i genomsnitt högre i årsungar jämfört med vuxna djur under vinterperioden. Variationen mellan olika individer på samma plats är dock mycket stor, så halten i ett specifikt djur kan inte förutsägas med ledning av till exempel nedfall i området, årstid och djurets ålder.

Mät cesiumhalten i områden där höga halter uppmätts

I områden där höga halter 137Cs i vildsvin har uppmätts rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att cesiumhalten mäts i vildsvinskött som ska användas som föda.

Helkroppsmätningar av jägare i Heby kommun

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra helkroppsmätningar avseende 137Cs i vildsvinsjägare i Heby kommun. Mätningar har genomförts med en mobil helkroppsmätare mellan den 27 och 30 september 2018 i Heby.

Medelvärdet för gruppens helkroppsinnehåll av 137Cs var cirka 30 Bq/kg, och maxvärdet cirka 100 Bq/kg. Det innebär att gruppen vildsvinsjägare i Heby kommun har något högre cesiumhalter jämfört med jägare i Gävle, där vildsvin nästan inte alls existerat. Cesiumhalten hos gruppen vildsvinsjägare i Heby ligger på ungefär samma nivå som halten hos en grupp renskötare i Västerbotten.

Gruppens cesiumvärden ger en medeldos på cirka 0,07 millisievert per år (mSv/år) och en maximal dos på cirka 0,22 mSv/år. Detta kan till exempel jämföras med en normal årlig medeldos till Sveriges befolkning som är cirka 1-2 mSv/år, exklusive radon i inomhusluft och medicinsk diagnostik som kan bidra till högre stråldoser. Gruppens cesiumvärden kan också jämföras med den målsättning på max 1 mSv/år som ligger bakom gränsvärdet och rekommendationer för 137Cs i livsmedel.